Lid raad van toezicht Kennemerhart

Vacancies
Organisatie: Kennemerhart
Plaats: Haarlem
Regio: Noord-Holland
Land: Nederland
Vacaturetype: Vast
Opleiding: HBO
Conform het rooster van aftreden ontstaan twee vacatures in de Raad van Toezicht van Stichting Kennemerhart.

Het streven is deze posities per 1 januari 2019 definitief in te vullen. Eén van de twee leden bekleedt de positie op voordracht van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Haarlem. De gewenste expertise gebieden van de twee vacatures betreffen Financiën & Vastgoed en Strategische HR. Voor in ieder geval één van beide kandidaten is vereist dat er sprake is van lokale binding en verankering in de regio.

Vanuit hun persoonlijkheid beschikken beide leden over een ondernemende, daadkrachtige en resultaatgerichte instelling met oog voor de historie en visie van de organisatie. Uit het oogpunt van na te streven diversiteit in de Raad zou het wenselijk zijn kandidaten toe te voegen die nog volop in de ontwikkeling staan van hun loopbaan en zich actief in het arbeidsproces bewegen, een andere achtergrond of geaardheid hebben.

Bestuur en Toezicht De Raad van Toezicht bestaat uit maximaal zes personen. Een overzicht van de huidige samenstelling is opgenomen in de bijlagen. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden instellingen:
- de Raad van Toezicht houdt toezicht op ten minste de punten die worden genoemd in de Governancecode Zorg;
- de Raad van Toezicht adviseert gevraagd en ongevraagd de Raad van Bestuur en treedt op als klankbord;
- de Raad van Toezicht neemt de haar statutair toegewezen beslissingen, zoals belangrijke strategische, organisatie, investerings- en prestatie beslissingen;
- de Raad van Toezicht functioneert als werkgever van de Raad van Bestuur en zorgt voor werving & selectie van leden voor de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht van Kennemerhart kent een remuneratiecommissie (werving & selectie en bezoldiging Raad van Bestuur en Raad van Toezicht), een auditcommissie (financieel; jaarrekening en begroting) en een kwaliteitscommissie (kwaliteit en veiligheid). Alle drie hebben een voorbereidende en adviserende taak. Jaarlijks evalueert de Raad van Toezicht zijn functioneren. De leden van de Raad van Toezicht dienen complementair te zijn in achtergrond, ervaring én persoonlijkheid. Van de leden wordt verwacht dat zij in staat zijn hun specifieke deskundigheid ten dienste te stellen van de hele Raad. Er wordt gestreefd naar evenwichtigheid en diversiteit in de teamsamenstelling. De leden vormen samen een team en zijn geen pleitbezorger van individuele belangen. Zij kunnen acteren binnen een collegiaal verband met een collectieve verantwoordelijkheid.

Algemeen profiel leden Raad van Toezicht
- academisch werk- en denkniveau;
- affiniteit met de activiteiten, doelgroep, missie, visie, doelstelling, kernwaarden en behandel/zorgfunctie van Kennemerhart;
- affiniteit met en kennis over de (ontwikkelingen in de) zorgsector;
- algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring; - een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
- het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met advies en als klankbord terzijde te staan;
- het vermogen om het beleid van Kennemerhart en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
- het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te oefenen;
- integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;

Voor de portefeuille Strategische HR
Voor deze vacature zoekt Kennemerhart een kandidaat met brede, aantoonbare expertise en ervaring met betrekking tot de aspecten strategische HR en arbeidsmarktvraagstukken, innovatie en Governance. Als deskundige op deze gebieden, heb je ruime ervaring opgedaan bij meerdere (postfusie) organisaties, bij voorkeur ook vanuit een externe adviesrol, mogelijk in de zorgsector. Je bent aanspreekpunt voor de overige leden van de Raad van Toezicht en de Bestuurder vanuit HRperspectief. Je begrijpt de positie van Kennemerhart binnen haar omgeving.

Voor de portefeuille Financiën & Vastgoed
Voor deze vacature wordt gezocht naar een kandidaat met een bedrijfskundige achtergrond - mogelijk registeraccountant of registercontroller - die aantoonbaar recente ervaring heeft met complexe financiële vraagstukken in bij voorkeur een zorgorganisatie, waarvan vastgoed een belangrijke component is. Het lid is in staat om met gezag het gesprek te voeren met de accountant, de ‘financials’ binnen de organisatie en de intern belangrijke stakeholders. Vanuit expertise, ervaring en achtergrond kan de kandidaat onderwerpen in financiële context doorgronden en integreren naar organisatieniveau. Het spreekt voor zich dat trends en ontwikkelingen in het vakgebied bekend zijn.

Solliciteren
Voor meer (inhoudelijke) informatie kun je contact opnemen met Jos Houben van Crown Gillmore, telefoonnummer 033 – 28 58 700. Indien je na het lezen van de informatie geïnteresseerd bent en meent te voldoen aan de gestelde eisen en verwachtingen, kunt u uw CV en motivatie sturen naar Crown Gillmore BV t.a.v. Marlous Bijl, maill@crowngillmore.nl. Graag ontvangen wij uw reactie uiterlijk 22 november aanstaande o.v.v. Lid RvT Kennemerhart. Ter voorkoming van belangenverstrengeling is het vermelden van alle hoofd- en nevenfuncties een vereiste.
{{comments.length}} reacties
{{thumbsUpCount}}
{{thumbsDownCount}}
{{comment.date|stringToDate:'dd-MM-yyyy'}} ({{comment.date|stringToDate:'H:mm'}})