Organisatie: Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra
Plaats: Eindhoven
Regio: Noord-Brabant
Land: Nederland
Vacaturetype: Vast
Opleiding: HBO
Categorie: Vacature
Opdrachtstatus: Actief

Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra (SSOE) in Eindhoven zoekt twee leden Raad van Toezicht (kennis Personeel en Organisatie en een lid met toezichthoudende ervaring).

Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra (SSOE) is hét expertisecentrum voor onderwijs, ambulante begeleiding en ondersteuning aan kinderen en jongeren van 3 tot en met 20 jaar met een beperking. Bij SSOE werken gedreven professionals met specialistische kennis op het gebied van motoriek, autisme, leerproblemen, leerachterstand en gedragsproblematiek. Wij zetten onze expertise iedere dag opnieuw in om deze speciale leerlingen voor te bereiden op een zinvolle plek in de maatschappij. Dit doen we samen met onze scholen voor speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO), de Externe Dienstverlening (ED) en het Arbeids Transitie Centrum (ATC).

De Raad van Toezicht zoekt naar kandidaten voor de invulling van twee vacatures:

LID MET KENNIS VAN PERSONEEL & ORGANISATIE (M/V) EN LID MET TOEZICHTHOUDENDE ERVARING (M/V) 

De Raad van Toezicht waakt over het integrale belang van de organisatie en zijn werkomgeving zoals dit door het bestuur wordt uitgedragen. De bestuurder legt over het gevoerde beleid verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Hij is belast met het besturen van de stichting en de daarbinnen functionerende onderwijsinstellingen (in de breedste zin van het woord), met uitzondering van die taken en bevoegdheden die op grond van de Wet en de Statuten van de stichting expliciet aan de Raad van Toezicht zijn toegekend.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de doelstelling en de maatschappelijke legitimatie van de Stichting en in het bijzonder op de verwezenlijking van de visie, missie en het strategisch beleid van de stichting, alsmede op het functioneren van het bestuur. Zij adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd en kan actief nadere en aanvullende informatie opvragen.

De Raad van Toezicht bestaat uit tenminste vijf personen. De leden van de Raad worden benoemd door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht kent de portefeuille van voorzitter en die van vice-voorzitter. Daarnaast zijn er de portefeuilles Financiën en Kwaliteit Onderwijs & Zorg. In de sollicitatiecommissie neemt een afvaardiging van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad deel.

Profiel lid Raad van Toezicht
•    Heeft aantoonbare ervaring met het besturen van complexe maatschappelijke instellingen, bij voorkeur op het terrein van onderwijs, of heeft daar in de rol van toezichthouder gefunctioneerd;
•    Voelt zich betrokken bij het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs en is op hoofdlijnen vertrouwd met de ontwikkelingen in het onderwijs;
•    Kennis van wet- en regelgeving van het primair (speciaal) onderwijs is een pré;
•    Heeft de nodige kennis van zaken om kritisch te kunnen doorvragen en beoordelen en om klankbord voor de bestuurder te zijn;
•    Beschikt over een relevant (boven)regionaal dan wel landelijk netwerk;
•    Kan op strategisch niveau opereren;
•    Is besluitvaardig, neemt verantwoordelijkheid voor besluiten en durft waar nodig te handelen;
•    Kan goed functioneren in teamverband.

Specifieke deskundigheid
Voor de juiste balans van kennis en vaardigheden binnen de RvT zijn wij op zoek naar een lid met deskundigheid of ervaring op het gebied van Personeel & Organisatie en een lid met ruime ervaring als Toezichthouder.

Beschikbaarheid
Leden van de Raad van Toezicht kunnen (naast overige functies/nevenfuncties) voldoende tijd beschikbaar maken voor hun taken als toezichthouder (ca 80 uur per jaar).

Tijdsbeslag en honorering
De Raad van Toezicht vergadert in principe 6 keer per jaar. Daarnaast vergadert de Raad van Toezicht eenmaal in besloten kring ter evaluatie van het eigen functioneren en tweemaal met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

Elk lid neemt deel aan ofwel de auditcommissie ofwel de commissie Kwaliteit Onderwijs en Zorg. Deze commissies komen gemiddeld 3x maal per jaar bijeen.

Voor de honorering is een vergoeding conform de hiervoor vastgestelde richtlijnen bepaald.