Organisatie: Buro MAKS
Plaats: Tilburg
Regio: Noord-Brabant
Land: Nederland
Vacaturetype: Vast
Opleiding: HBO

In december 2018 treedt de huidige voorzitter van de raad van commissarissen af en is statutair niet herbenoembaar daarom zijn wij op zoek naar een voorzitter raad van commissarissen.

Algemene informatie

Buro MAKS heeft een raad van commissarissen, die verantwoordelijk is voor het toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de vennootschap. De RvC staat het bestuur met advies terzijde.

De statuten van Buro MAKS en het reglement van de RvC zijn gebaseerd op de regels van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) en de Governancecode Zorg.

De RvC bestaat uit 3 leden en komt in de regel 4 keer per jaar bijeen. De leden van de RvC zijn complementair, zowel op inhoud als stijl; ze benaderen elkaar op positief kritische wijze en leveren graag een collectieve bijdrage. Ieder beschikt over een voor Buro MAKS BV relevant netwerk. We zoeken een kandidaat die beschikt over actuele kennis met betrekking tot zorginhoudelijke ontwikkelingen in de GGZ sector en die veel affiniteit heeft met zorgprocessen en de cliënten van Buro MAKS. Hij/zij volgt de ontwikkelingen van zorg – en dienstverlening kritisch.

Inhoud van de functie

Hij/zij dient uiteraard over de algemene competenties van toezichthouders te beschikken om de volgende taken uit te voeren:

 • Het zorgdragen voor een goed functioneren van het bestuur, door een actieve rol in de benoeming, beoordeling en eventueel schorsing en ontslag. Benoeming en ontslag behoeven statutair goedkeuring van de AVA;
 • Het bevorderen van een open aanspreekcultuur binnen Buro MAKS BV.;
 • Het toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg en dienstverlening;
 • Het functioneren als klankbord en treedt op als adviseur van het bestuur;
 • Het zorgvuldig toetsen van het strategisch beleid, zoals voorgelegd door het bestuur, waarbij uiteindelijk goedkeuring door de AVA vereist is;
 • Het overeenkomstig de statuten beoordelen van belangrijke besluiten van de bestuurder;
 • Het toezicht op de financiële verslaglegging en de naleving van de geldende wet en regelgeving;
 • Het voordragen van een accountant tot onderzoek van de opgemaakte jaarrekening. De algemene vergadering (AVA) verleent uiteindelijk aan een accountant de opdracht;
 • De RvC evalueert regelmatig het functioneren van de externe accountant, en wint daartoe advies in bij de Bestuurder;
 • Het uitbrengen van een advies aan de AVA over de bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald.

Herken jij je in de volgende eigenschappen?

Van de voorzitter wordt verwacht dat hij/zij:

 • het vermogen heeft om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de RvC te vervullen;
 • over de persoonlijkheid en achtergrond beschikt om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de RvC;
 • beschikt over inzicht en overzicht ten aanzien van de taken en functie van de RvC en de raad van bestuur;
 • beschikt over zodanige eigenschappen en uitstraling dat zo nodig extern een rol in het belang van Buro MAKS kan worden vervuld;
 • de uitgangspunten Governancecode Zorg kan onderschrijven en deze actief uit zal dragen.

De voorzitter is ongebonden en onafhankelijk. Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling Indien de RvC naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.

De honorering van de RvC is rekening houdend met de NVTZ richtlijnen vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Interesse?

Kandidaten die zich herkennen in het profiel zijn van harte uitgenodigd hun interesse kenbaar te maken vóór 19 november 2018; bij voorkeur via een emailbericht bestaande uit een korte motivatie en CV als bijlage te richten aan sollicitatiecb@buromaks.nl

De selectiegesprekken zullen plaatsvinden op vrijdag 30 november.

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Lex Schoonen, commissaris, op telefoonnummer 06-45833840. Meer weten over Buro MAKS? Kijk dan ook eens op www.buromaks.nl.