De VTW kent sinds 2015 een voor alle leden bindende ‘Beroepsregel honorering commissarissen’. De bezoldigingsmaxima in de beroepsregel liggen lager dan in de WNT. 

Alleen in de hoogste klasse van de beroepsregel is het bezoldigingsmaximum gelijk aan het voor commissarissen geldende wettelijke bezoldigingsmaximum. De beroepsregel is per 2017 op een aantal punten gewijzigd. Onder meer is bepaald dat de maximum bezoldigingsbedragen ieder jaar automatisch worden aangepast o.b.v. de jaarlijkse indexering van de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting. In 2018 zal de beroepsregel worden geëvalueerd.

Indexering maximum bezoldigingsbedragen beroepsregel per 2018
Op 12 september 2017 is in de Staatscourant het algemene bezoldigingsmaximum voor topfunctionarissen in dienstbetrekking aangepast o.b.v. de contractuele loonstijging per maand in 2016 van de sector overheid. Deze stijging bedraagt 3,1%.
Dit leidt tot een verruiming van de maximale bezoldiging van commissarissen met 3,1% per 2018 t.o.v. 2017 en daarmee tot onderstaande bedragen. Voortaan wordt naar boven afgerond op een vijftigvoud in euro’s.

Waarom een aparte beroepsregel
Per 2015 zijn in de WNT de maximumbezoldigingspercentages voor commissarissen verhoogd. Voor een RvC-lid: van 5% naar 10% van het algemene WNT-bezoldigingsmaximum en voor een RvC-voorzitter: van 7,5% naar 15%. Tegelijkertijd is per 2015 het algemene WNT-bezoldigingsmaximum verlaagd van €230.474 naar €178.000.

Deze twee wijzigingen leidden per saldo tot een verruiming van de maximale bezoldiging voor commissarissen met ruim 54% per 2015 t.o.v. 2014. Een verruiming waarvoor de VTW zich destijds ook sterk heeft gemaakt in de richting van BZK en de politiek.

Voor corporatiecommissarissen leidden bovenstaande wijzigingen tot een verruiming van de maximale bezoldiging met 100% per 2015 t.o.v. 2014. Dit kwam omdat de Blok-staffel nog niet was aangepast aan het verlaagde algemene WNT-bezoldigingsmaximum.

Voor de VTW was dit reden om per 2015 de beroepsregel in te voeren. Uitgangspunt van het VTW-bestuur hierbij was: “Recht doen aan de intentie van de WNT om commissarissen substantieel beter te belonen – omdat toezichthouden steeds professioneler wordt en de laatste jaren meer tijd vergt, de risico’s groter zijn geworden en de eisen veel strenger – en tegelijkertijd het voorkomen van de mogelijkheid de bezoldiging excessief te verhogen.”
De beroepsregel verhoogde het bezoldigingsmaximum van commissarissen in klassen A-J per 2015 met 54%, zoals de WNT het bedoeld had.

Toen de minister voor Wonen per 2016 de klassen I en J in de Blok-staffel samengevoegde met H en H aftopte op het (verlaagde) algemene bezoldigingsmaximum, heeft het VTW-bestuur dit niet doorgevoerd in de beroepsregel. Dit was ook niet nodig omdat de bezoldigingsmaxima in klassen I en J op of onder het voor commissarissen geldende wettelijke bezoldigingsmaximum lagen. Hiermee zou bovendien de per 2015 beoogde verruiming van de bezoldingsmaxima voor commissarissen in de klassen I en J, voor een groot deel weer teniet worden gedaan.

Bron: Vereniging van Toezichthouders in woningcorporaties