De Autoriteit woningcorporaties (Aw) stelt dat het mogelijk is om slimmer toezicht te houden, met een kleinere informatieuitvraag en dus ook minder administratieve lasten, zonder dat dit hoeft te leiden tot een vermindering van het toezicht.

In het jaarverslag 2017 zegt de directeur van Autoriteit woningcorporaties dat dit kan door gebruik te maken van andere publiek toegankelijke bronnen, door samen te werken, door definities, normen en waardebegrippen op elkaar af te stemmen en door risicogericht te werken waardoor er verschil gemaakt kan worden tussen verschillende corporaties.

Slimmer toezicht
“Slimmer toezicht betekent ook dat meer gekeken moet worden naar het schadelijke gedrag, de doelstelling van de wet, en niet zozeer enkel naar het verboden gedrag. Dit vraagt om een andere werkwijze van de toezichthouder, van de sector en van het beleid”, aldus directeur Van Nieuwamerongen.  “Slimmer toezicht wil ook zeggen dat je niet alleen kijkt naar de gevolgen maar je juist richt op de onderliggende, verklarende oorzaken van risico’s.”
Nieuwe koers
De Aw wil op een andere wijze toezicht houden, meer in contact met de buitenwereld en werken vanuit het maatschappelijk doel dat men wil bereiken. Van Nieuwamerongen: “Dat maakt onderdeel uit van het traject richting een nieuwe koers die de hele Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) momenteel doorloopt. Deze koersverandering zal in de komende jaren leiden tot een organisatie die flexibeler in kan spelen op maatschappelijke risico’s. Informatievoorziening en analyse komt in het hart van de organisatie te staan. Betere dienstverlening, onder andere tot uitdrukking komende door een snellere afhandeling van goedkeuringsverzoeken en vergunningen, maakt integraal onderdeel uit van de nieuwe koers.”