In de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) stelt het kabinet strengere eisen aan de toetreding tot de zorg. Dit om het toezicht op nieuwe zorgaanbieders te verbeteren. Er komt een meld- en vergunningsplicht en bovendien krijgen zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten meer wettelijke mogelijkheden om gegevens over fraudeurs met elkaar kunnen te uitwisselen via een speciaal waarschuwingsregister.

Dit schrijft minister Hugo de Jonge (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij een actieplan uiteenzet voor de aanpak van fraude. De Jonge zet in op een gezamenlijke aanpak waarin elke partij in de keten zijn verantwoordelijkheid neemt: van het zoveel mogelijk voorkomen van onrechtmatigheden, het signaleren en corrigeren ervan bij controles, tot handhaving bij geconstateerde overtredingen. De minister neemt de maatregelen samen met onder andere medische professionals, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeenten, toezichthouders, opsporingsdiensten, inspecties en het Openbaar Ministerie.

Drie sporenbeleid
De aanpak kent drie sporen: voorkomen van fouten en fraude; de focus op medisch-specialistische zorg, geestelijke gezondheidszorg, mondzorg, wijkverpleging en persoonsgebonden budget; wetgevingstrajecten die bijdragen aan het voorkomen en bestrijden van fouten en fraude. Daarbij gaat het onder meer om betere gegevensuitwisseling tussen handhavingsorganisaties mogelijk te maken. Naast de aanpak in de vijf specifieke zorgsectoren, worden straks scherpere eisen gesteld aan de toetreding tot de zorg.

Governancecode Zorg
VWS gaat onderzoeken of verdergaande maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat frauderende aanbieders in de zorgsector (opnieuw) aan de slag kunnen gaan. Verder zet VWS in op meer bewustwording in de zorgsector. “Zo benaderen wij bijvoorbeeld bestuurders en toezichthouders van zorginstellingen, zodat zij zich vanuit hun rol nog meer hiervoor inzetten.” Daarbij is behulpzaam dat in 2017 de Brancheorganisaties Zorg de Governancecode Zorg hebben vastgesteld, waarin onder meer aandacht is voor rechtmatigheid.

Een belangrijke voorwaarde om fouten en fraude te voorkomen is volgens VWS een open aanspreekcultuur. De accreditatie ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging van Bestuurders in de Zorg (NVZD) draagt bij aan het ontwikkelen van kritisch vermogen van bestuurders en het aannemen van feedback. Inmiddels zijn er 210 bestuurders geaccrediteerd en zijn er nog 115 bestuurders in procedure.

Het wetsvoorstel Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) verbetert het toezicht op nieuwe zorgaanbieders en er komt een meld- en vergunningsplicht. Het wetsvoorstel moet nog worden behandeld in de Tweede Kamer.