De Stichting Open Oecumenische Scholen voor Voortgezet Onderwijs Houten (SOOSVOH) zoekt een lid voor de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden, waarvan er één wordt benoemd op bindende voordracht van de (G)MR. De overige leden worden benoemd door de Raad zelf. De leden van de Raad worden benoemd voor vier jaar en zijn eenmaal herbenoembaar. De raad vergadert tenminste zes keer per jaar, de remuneratiecommissie twee keer en de auditcommissie vier keer per jaar. Honorering is conform de adviesregeling van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI).

De leden van de Raad van Toezicht van SOOSVOH zijn ervaren toezichthouders, die de toezichthoudende taak kunnen verrichten vanuit kennis en ervaring met professionele organisaties. De competenties van de toezichthouders liggen met name op strategisch en beleidsmatig niveau.

De vacature

De Raad van Toezicht zoekt per 1 april 2019 een nieuw lid, het lid wordt door de Raad zelf voorgedragen en benoemd. Het nieuwe lid heeft bij voorkeur een netwerk in het bedrijfsleven en/of openbaar bestuur en brengt deskundigheid mee op de terreinen kwaliteitsbeleid, personeel en organisatie en public relations en marketing.

De procedure

Het selectieproces vindt plaats aan de hand van de opgestelde profielschets. De benoemingadviescommissie beoordeelt de ingekomen brieven, maakt een selectie uit de kandidaten en nodigt deze uit voor een gesprek. De benoemingsadviescommissie bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht, bestuurder en een lid van de (G)MR in een adviserende rol en de bestuurssecretaris.

Het tijdpad

Februari 2019: selectie (12 februari ), gesprekken (18 februari), voorstel naar RvT (4 maart)

Maart 2019: benoeming per 1 april 2019

Reageren?

Een informatiepakket met daarin Statuten, Reglement Raad van Toezicht, Schoolplan 2017-2020 en het Jaarverslag 2017 kunt u opvragen bij bestuurssecretaris de heer B.Saarloos.

Brieven voorzien van CV kunnen tot uiterlijk 8 februari worden gericht aan de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer J. Kaldeway en verzonden naar de bestuurssecretaris, de heer B.Saarloos. Laatstgenoemde is ook bereikbaar voor meer informatie betreffende de vacature (T 0613293752, E sls@heemlanden.nl)