De Raad van Commissarissen van Woonschakel West-Friesland is op zoek naar een nieuw lid.

De Woonschakel is gevestigd in Medemblik, Bovenkarspel en Obdam en heeft circa 5800 huurwoningen in eigendom. Het overgrote deel van het bezit bestaat uit woningen met een aantrekkelijke huurprijs. De 65 medewerkers houden zich bezig met kerntaken waar woningcorporaties voor bedoeld zijn: de verhuur, bouw en onderhoud van betaalbare huurwoningen. De Woonschakel beschikt over een grote uitvoerende onderhoudsdienst. Het werkgebied betreft uitsluitend de regio West-Friesland.

Functie

Een Raad van Commissarissen (RvC) houdt binnen De Woonschakel toezicht op het bestuur. Naast de werkgeversrol toetst en adviseert de RvC het bestuur over de strategie van de corporatie en bewaakt de financiële continuïteit en risico’s. Op grond van de statuten moet een aantal ingrijpende besluiten van het bestuur ter goedkeuring worden voorgelegd aan de RvC. Hieronder valt bijvoorbeeld de begroting en het jaarverslag. Als toezichthoudend orgaan bewaakt en evalueert de RvC de realisatie van doelstellingen van De Woonschakel.

De kerntaken van de Raad van Commissarissen zijn de volgende:

 • de RvC oefent toezicht uit op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en/of daarmee verbonden deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden;
 • de RvC is werkgever van het bestuur;
 • de RvC is klankbord voor het bestuur.

De leden van de Raad van Commissarissen zijn collectief en individueel verantwoordelijk voor een goede vervulling van de volgende taken:

 • binnen het kader van de wet- en regelgeving is het de primaire taak van de RvC om toezicht te houden op het beleid van het bestuur, inclusief de maatschappelijke en financiële prestaties. De werkwijze van en regels voor de raad zijn vastgelegd in een reglement, de actuele Governance Code Woningbouwcorporaties vormt daarvoor de basis;
 • het optreden als werkgever van het bestuur. De RvC beslist in deze werkgeversrol over de benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en het ontslag van het bestuur;
 • het optreden als opdrachtgever voor de externe accountant. De RvC beslist in deze rol over de selectie, benoeming, beoordeling en opdracht voor de jaarrekeningcontrole van de externe accountant;
 • het behandelen en besluiten over al dan niet goedkeuren van majeure besluiten;
 • het functioneren als strategisch klankbord voor het bestuur: mee kunnen denken – met name in de oriënterende, mening vormende sfeer – met de bestuurder op het terrein van onder andere beleid, investeringen, bedrijfsvoering en op het gebied van samenwerking met andere organisaties.

Daarnaast wordt ieder lid van de RvC geacht:

 • de doelstellingen van de stichting te onderschrijven;
 • te voldoen aan de eisen van permanente educatie voor toezichthouders woningcorporaties;
 • bereid te zijn volkshuisvestingskennis te vergaren en zich op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen op dat terrein;
 • dat hij of zij de ontwikkelingen ten aanzien van zijn of haar kennisgebied weet te vertalen naar de volkshuisvesting en naar de corporatie in het bijzonder;
 • bereid en in staat te zijn tot een zodanige beschikbaarheid dat de RvC in de gelegenheid is voortdurend toezicht uit te oefenen.
 • bereid te zijn zich te verbinden tot een minimale zittingsperiode van vier jaar en een maximale zittingsperiode van acht jaar.

Contact

Solliciteren kan via hier