Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland zoekt twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht met de portefeuilles Strategisch personeelsbeleid en Identieit.

De vrijescholen in Zuid-Holland zijn in 2011 gaan samenwerken om sterker te staan. De Stichting SVZH vormt het bevoegd gezag van negen vrijescholen. Samen organiseren ze de verbetering van de onderwijskwaliteit door bijvoorbeeld een eigen auditsysteem. Samen zorgen ze voor de scholing en ontwikkeling van onze medewerkers in de SVZH academie. Samen kunnen ze een aantrekkelijk personeelsbeleid voeren en kunnen ze de vraag naar nieuwe leraren beter aan. Samen zorgen ze voor goede onderwijshuisvesting. En samen kunnen ze ervoor zorgen dat er effectief aan wet- en regelgeving wordt voldaan ten aanzien van sturing en verantwoording.

Functie

De Raad van Toezicht van de Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland bestaat uit tenminste vijf leden. De Raad werkt met portefeuilles. De portefeuilles zijn zodanig samengesteld dat alle relevante (beleids)onderwerpen in voldoende mate afgedekt worden. Alle leden van de Raad van Toezicht zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het toezicht en advisering op het geheel. Een lid met een bepaalde portefeuille is eerste aanspreekpunt en sparringpartner voor die portefeuille voor de bestuurder.

In de relatie tot het College van Bestuur heeft de Raad van Toezicht vier taken : toezicht houden, adviseren, stimuleren en  werkgeverschap. Een  belangrijke taak van de Raad is het goedkeuren van het strategisch en financieel beleid. Daarbij is zij kritisch met betrekking tot beleidsformulering en beleidsuitvoering; wijs en constructief in haar advisering aan de bestuurder; uitdagend, richtinggevend en actief met betrekking tot vernieuwing.

  • Van de portefeuillehouder Strategisch personeelsbeleid (HRM) wordt verwacht dat zij/hij een brede personele achtergrond heeft en een kennisnetwerk kan inbrengen.
  • Van de portefeuillehouder Identiteit wordt verwacht dat zij/hij een brede antroposofische achtergrond heeft en een kennisnetwerk kan inbrengen.

Contact

Meer informatie over de invulling van het lidmaatschap kunt je verkrijgen bij Paul Slier, voorzitter Raad van Toezicht (06-2825 5038). Je kunt je interesse in het vervullen van het lidmaatschap kenbaar maken in een brief met curriculum vitae en motivatie voor 1 april 2019. Deze kunt u richten aan de secretaris van de adviescommissie Anke Hindriks (a.hindriks@svzh.nl).