De Theologische Universiteit Apeldoorn zoekt een financieel deskundig lid van de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht oefent binnen de Theologische Universiteit Apeldoorn de taken en bevoegdheden uit die volgens de Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) tot de verantwoordelijkheid van deze raad behoren. Hieronder vallen onder meer het goedkeuren van de begroting, de jaarrekening, het bestuursverslag en het instellingsplan; het toezien op de naleving door het college van bestuur van wettelijke verplichtingen en het toezien op de rechtmatige verwerving en doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de universiteit.

Voor de opvolging van een regulier aftredend lid is de RvT van Theologische Universiteit Apeldoorn op zoek naar een deskundige op het gebied van financiën.

Eisen:

  • ervaring heeft in de accountancy of in de financiële bedrijfsvoering;
  • ervaring heeft met of zich wil verdiepen in een toezichthoudende functie;
  • betrokken en meelevend lid is van een van de Christelijke Gereformeerde kerken;
  • goed kan functioneren in een teamverband;
  • tijd vrij kan maken voor gemiddeld 7 (avond)vergaderingen per jaar.

Reacties kun je sturen naar de secretaris van de Raad van Toezicht, mr. H.M. Oevermans, e-mail hm.oevermans@solcon.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de voorzitter, drs. R.W.J. Soeters (tel. 058-2060299) of kijk op de website.
Reageren kan uiterlijk vrijdag 1 juni 2019.