Zorg aan Zet is op zoek naar een nieuw lid voor de Raad van Toezicht. Het betreft het profiel Onderwijs. Ze hebben sinds 1 januari 2019 de omslag gemaakt naar een Raad van Toezicht-model met een directeur-bestuurder.

Zorg aan Zet is het startpunt voor een gezonde arbeidsmarkt.  Het is hun missie om in de gehele Limburgse zorg- en welzijnssector een gezonde en evenwichtige arbeidsmarkt te bewerkstelligen. In de rol van visionair, aanjager en verbinder. Op strategisch, tactisch en operationeel niveau. De focus ligt op het ontwikkelen en delen van kennis, zodat ze een expert worden in arbeidsmarktvraagstukken en iedereen die zich daarmee bezig houdt vanzelfsprekend aan Zorg aan Zet denkt. Deze rol moet verdient worden. Door je als expert te gedragen en zichtbaar voorop te lopen. En de positie voortdurend te versterken en dit te blijven bewijzen met resultaten in de praktijk.

 

Functie

Lid raad van toezicht, aandachtsgebied onderwijs

 • Is deskundig op het gebied van onderwijs(ontwikkelingen) binnen de aandachtsgebieden zorg en welzijn.
 • Heeft zicht op belangrijke trends in onderwijsvernieuwing.
 • Weet de aansluiting te maken tussen het werkveld en het onderwijsveld.
 • Is strategisch sterk, met oog voor wat de organisatie Zorg aan Zet en de omgeving vraagt.

Hoofdtaken raad van toezicht

 • Toezicht houden op een zorgvuldige inzet door Zorg aan Zet van middelen en een onbevooroordeelde taakuitoefening.
 • Toezicht houden op de besturing van Zorg aan Zet in bredere zin, waarbij niet alleen de directeur-bestuurder maar ook het functioneren van andere betrokkenen en van het primaire proces goed in beeld dienen te zijn.

Achtergrond leden raad van toezicht
Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt gestreefd naar een degelijke balans waarbij gestreefd wordt naar voldoende binding met deelnemers, onderwijs en bijzondere expertise en waarbij tevens voldoende aandacht is voor onafhankelijkheid van de leden van de raad van toezicht. Verder wordt er gelet op voldoende binding met het werkgebied van de stichting Zorg aan Zet.

Samenstelling raad van toezicht

 • De raad bestaat uit ten minste drie leden, maar kent een streefaantal van vijf leden.
 • De raad heeft een brede maatschappelijke binding en een functioneel (regionaal Limburgs) netwerk.
 • Binnen de raad van toezicht is een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig, met name zorg- en welzijnsinhoudelijk, financieel-economisch, juridisch, politiek-bestuurlijk, ondernemerschap en marketing, sociaal en bedrijfskundig.
 • De leden van de raad van toezicht kunnen ten opzichte van elkaar en de directeur-bestuurder onafhankelijk en kritisch opereren.
 • De leden van de raad van toezicht zorgen onderling voor complementariteit.

Werkwijze

 • De raad kent twee commissies: de agendacommissie en de remuneratiecommissie.
 • De raad van toezicht vergadert ten minste vier keer per jaar, dit is exclusief eventuele themavergaderingen.
 • De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor vier jaar met een mogelijkheid van een tweede termijn, ingangsdatum 1 oktober 2019.

Algemene eisen lid raad raad van toezicht
In algemene zin is van belang dat leden van de raad van toezicht zelf maatschappelijk actief zijn en met interesse de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg volgen. Daarnaast voldoen zij aan (een combinatie van) ten minste de volgende aspecten:

 • Ruime ervaring in een eindverantwoordelijke functie.
 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continu├»teit aan een organisatie als Zorg aan Zet stellen.
 • Affiniteit met de missie en visie van Zorg aan Zet.
 • Integer en verantwoordelijk.
 • Visie op de ontwikkeling van het vak van toezichthouder.
 • Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de directeur/bestuurder voorgelegde aangelegenheden.
 • Het vermogen om het beleid van Zorg aan Zet en het functioneren van de directeur/bestuurder zowel constructief als kritisch te volgen, te toetsen en waar nodig te corrigeren.
 • Het vermogen en de attitude om de directeur/bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan.
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband collegiaal uit te kunnen oefenen.
 • Het aantal bestuurlijke of toezichthoudende functies gaat niet de norm van de WNT te boven.

Contact

Als je jezelf in dit profiel herkent, horen ze heel graag van je. Het betreft een functie die gehonoreerd wordt conform de wettelijke geldende vrijwilligersvergoeding. Je brief en curriculum vitae, ter attentie van de heer mr. drs. Radboud Quik, voorzitter raad van toezicht, kun je tot uiterlijk 31 augustus 2019 indienen. Je kunt je reactie versturen naar info@zorgaanzet.org. Of naar Zorg aan Zet, postbus 204, 6040 AE Roermond. Heb je behoefte aan meer informatie, dan kun je Leon Lemeer, directeur-bestuurder van Zorg aan Zet, via 06-41516411 bereiken.