Onderwijsstichting Arcade is op zoek naar een nieuw lid voor de Raad van Toezicht. Een van de leden is volgens het rooster afgetreden.

Onderwijsstichting Arcade zorgt voor “goed onderwijs voor ieder kind” op 28 openbare basisscholen in de gemeenten Coevorden en Hardenberg. Het onderwijs op alle scholen van Arcade is passend bij de mogelijkheden en talenten van het kind. Er wordt een veilige leeromgeving geboden, waar naar de kinderen wordt gekeken en geluisterd. Zo wordt ontdekt, op welke manier zij willen en kunnen leren. Door daarbij aan te sluiten, voelen de kinderen zich uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen.

Functie

Voor de leden van de Raad van Toezicht is een algemene profielschets opgesteld.

Algemene profielschets

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht komen tot uiting in de volgende rollen:

 • Het toezicht op de organisatie, c.q. op het College van Bestuur;
 • Het werkgeverschap t.a.v. het College van Bestuur;
 • De maatschappelijke verantwoording.

Algemene functie-eisen

 • Academisch denk- en werkniveau;
 • Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving;
 • Zo mogelijk ervaring als intern toezichthouder;
 • Op strategisch niveau kunnen opereren;
 • Vanuit een helikopterview ontwikkelingen kunnen analyseren;
 • Inzicht in de onderwijssector en affiniteit met het (primair) openbaar onderwijs;
 • Maatschappelijke betrokkenheid;
 • Doelstelling stichting kunnen onderschrijven;
 • Kunnen functioneren in een collegiaal team;
 • Klankbordrol kunnen vervullen, zowel in de Raad als naar het College;
 • Bij voorkeur woonachtig in het werkgebied van de stichting;
 • Bekend zijn met het RvT-model en de code Goed Bestuur.

Functie-eisen Toezicht

 • Beleidsdocumenten kunnen doorgronden/analyseren;
 • Prioriteiten kunnen onderkennen;
 • Inzicht in de beleidscyclus van de stichting;
 • Inzicht in bestuur, management en organisatieprocessen.

Functie-eisen Werkgeverschap

 • Kennis van werving en selectie topmanagement;
 • Ervaring in werven en selecteren;
 • Kennis van en ervaring met beoordelings- en functioneringsprocedures;
 • Inzicht in omvang en takenpakket topmanagement;
 • Controle kunnen uitoefenen op en via interne regelgeving;
 • Juridische kennis.

Functie-eisen Verantwoording

 • Ervaring met en kennis van evaluatie methodieken en –technieken;
 • In staat zijn tot zelfreflectie;
 • Evaluaties kunnen hanteren;
 • In staat zijn tot kernachtig verantwoorden.

Op de vacature zijn de volgende aanvullende profielen van belang:

 • Ervaring op financieel-administratief terrein en dat van accounting, gerelateerd aan de onderwijssector;
 • Bekendheid met (basis)financiële concepten en vraagstukken;
 • Bekendheid met de werking en risico’s van beheersings- en controlesystemen;
 • Kennis van geldstromen en financieringsvraagstukken in het onderwijsveld;
 • Inzicht in de risicofactoren van de organisatie;
 • Het kunnen duiden van financiële rapportages en begrotingen;
 • Kennis van vastgoedvraagstukken;
 • Een strategisch langetermijnvisie op de financiële positie van een onderwijsorganisatie en deze mee vertalen in het meerjarige financieel beleid van Onderwijsstichting Arcade;
 • Het kunnen fungeren als vraagbaak/klankbord voor het College van Bestuur op financieel en beheerstechnisch gebied.

Ze zoeken een goed toezichthouder (met ervaring) of iemand, die aantoonbaar bereid is een goed toezichthouder te willen worden. De kandidaat moet bereid zijn tijd te steken in zijn/haar (verdere) ontwikkeling als toezichthouder en affiniteit hebben met het (primair) openbaar onderwijs en het werkgebied van Arcade.

Contact

Voor nadere informatie over de Raad van Toezicht en de vacature kun je contact opnemen met Gerjanne Hilgen, voorzitter van de Raad van Toezicht, telefoonnummer 06-15105012.

Ben je geïnteresseerd, dan verzoeken zij je voor 28 augustus 2019 je motivering en cv te richten aan de voorzitter Raad van Toezicht onderwijsstichting Arcade, uitsluitend per e-mail: RvT@onderwijsstichtingarcade.nl o.v.v sollicitatie RvT.