HAS Hogeschool zoekt versterking voor de Raad van Toezicht.

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht spelen deskundigheid, herkomst en diversiteit van de leden een rol. Het profiel van de Raad van Toezicht hangt samen met de missie en strategie van HAS Hogeschool.

HAS Hogeschool heeft zich de afgelopen jaren stevig ontwikkeld. De hogeschool is fors gegroeid in volume en breedte van de opleidingsprofielen, de weerbaarheid en veerkracht van de organisatie is versterkt, het ervaren kwaliteitsniveau is gestegen, de rol richting bedrijfsleven en maatschappij versterkt door versterking van het innovatieve karakter en de ambitie om in te zetten op het oplossen van maatschappelijke thema’s, het internationale profiel krijgt meer en meer vorm.

In die lijn wil de HAS zich verder ontwikkelen. De focus van die ontwikkeling ligt in het waarom van de HAS: het verbeteren van de toekomst van onze mensen en onze wereld. Met een duidelijke ambitie dat alle afstudeerprogramma’s van de HAS bijdragen aan die waarom van de HAS. Het verder ontwikkelen van de kwaliteit van het onderwijs; een sterke bedrijfsvoering; het verbinden van onderwijs, onderzoek en kennistransfer binnen de teams van de HAS en het ontwikkelen van de cultuur van de HAS moeten die ambitie waarmaken. Verandering van ons gedrag op cruciale onderdelen moet die ontwikkeling versnellen.

De ontwikkeling van de HAS en de sector van agri, food en leefomgeving maken de context waarin bestuur en toezicht opereren uitdagender:

  • De HAS staat als kwaliteitshogeschool, noblesse oblige, wat vraagt om enerzijds het verder ontwikkelen van dat kwaliteitsprofiel en anderzijds om meer professionaliteit in de organisatie om dat kwaliteitsprofiel ook te kunnen borgen in de uitvoering
  • De sector maakt een enorme transitie door de komende jaren / decennia gecombineerd met een sterke internationale profilering. Groene expertise is nodig om maatschappelijke thema’s buiten de sector van agro, food en leefomgeving (mede) op te lossen. Die dynamiek vraagt om duidelijke keuzes, maar ook om een leidende rol te spelen in die ontwikkeling

Een belangrijke functie van de Raad van Toezicht is dan ook, als afspiegeling van onze stakeholders, bij te dragen aan deze ontwikkeling.

De Raad doet dat door toezicht te houden op het College van Bestuur en het College met raad terzijde te staan. Daarnaast is de Raad werkgever van het College van Bestuur en oefent zij als toezichthouder en werkgever haar statutaire bevoegdheden uit.

De Raad van Toezicht bestaat uit minstens vijf en ten hoogste zeven leden.

Vacature en profiel
De Raad van Toezicht van HAS Hogeschool kent zeven leden. Medio 2019 ontstaat een vacature door het vertrek van één van de leden. Gezien de huidige samenstelling van de Raad is er geen specifieke gendervoorkeur bij de invulling van deze vacature.

Algemene kenmerken leden Raad van Toezicht HAS Hogeschool:
1.    Strategische bestuurlijk inzicht.
2.    Inzicht in maatschappelijke en sociaal-economische processen, verhoudingen en ontwikkelingen.
3.    Financieel-economische kennis en inzicht.
4.    Kennis en inzicht met betrekking tot grootschalige en complexe organisaties.
5.    Kennis en inzicht met betrekking tot kennisintensieve / onderwijsorganisaties.
6.    Onafhankelijk en creatief denkend.
7.    Maatschappelijke invloed.
8.    Afkomstig uit de (omgeving van de) belangrijkste stakeholders.
9.    Werkzaam op een niveau als bestuurder, ondernemer of directeur.

Herkomst leden van de Raad van Toezicht: 
Gestreefd wordt naar invulling waarin een spreiding zichtbaar wordt naar de volgende ervaringsachtergrond:
•    de publieke sector met een verbinding naar de nationale politiek;
•    de private sector, de primaire productie;
•    de private sector, handel en dienstverlening;
•    de private sector, industrie;
•    private of publieke kennisintensieve en/of onderwijsorganisaties.

Vacature
Gezien de gewenste herkomst van de leden van de Raad van Toezicht, wil de Raad van Toezicht deze vacature invullen met een kandidaat die naast de algemene profielkenmerken, meer specifiek de volgende punten in zijn of haar bagage heeft:

  • Verbondenheid heeft met en bedrijfservaring in de breedte van het werkveld van de HAS: agro, food en leefomgeving en de daarbij horende goede oriëntatie op en verbinding met maatschappelijke ontwikkelingen;
  • Affiniteit heeft met en indien mogelijk ervaring in het hoger onderwijs;
  • Verbondenheid heeft met het werkgebied van de HAS (Zuid Nederland), met voorkeur voor verbinding met de Zuid-Westelijke Delta.

Informatie 
Nadere informatie over deze vacature kan worden verkregen via de heer Hans Huijbers, voorzitter van de Raad van Toezicht of de heer Dick Pouwels, voorzitter van het College van Bestuur. Er kan contact met hen worden opgenomen via mevrouw Wilma Gloudemans, via email w.gloudemans@has.nl. Via de website kun je meer informatie vinden.

Belangstelling kenbaar maken en vervolgprocedure
Indien je je belangstelling voor het lidmaatschap van de Raad van Toezicht van HAS Hogeschool kenbaar wilt maken, wordt u verzocht een korte motivatie + CV vóór 15 augustus 2019 te sturen naar: www.has.nl/werkenbij. 

Een selectiecommissie vanuit de Raad zal binnengekomen reacties bespreken en op basis van die bespreking gesprekken plannen met potentiële kandidaten op woensdag 28 augustus (ochtend – begin middag).