Energietransitie en duurzaamheid: we kunnen er niet meer omheen. Ook bedrijven moeten verduurzamen. Bedrijven en instellingen zijn volgens de Wet milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen, de zogenoemde energiebesparingsplicht. Naast deze al langer bestaande energiebesparingsplicht geldt ook een informatieplicht energiebesparing. Waarop moet je letten als commissaris?

De informatieplicht energiebesparing geldt voor Wet milieubeheer-inrichtingen (Wm-inrichtingen) die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas of een equivalent daarvan verbruiken.

Valt jouw Wm-inrichting onder de informatieplicht energiebesparing? Dan had je uiterlijk 1 juli 2019 in eLoket van RVO.nl moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen jij hebt uitgevoerd. Heb je nog niet gerapporteerd? Doe dit dan alsnog zo snel mogelijk in eLoket en voorkom handhaving vanuit de overheid. Bedrijven en instellingen die geen informatieplicht energiebesparing hebben, zijn:

• Bedrijven of instellingen waarvan alle Wm-inrichtingen deelnemen aan het (Europese emissiehandelssysteem (EU ETS);
• Glastuinbouwbedrijven die deelnemen aan het CO₂-vereveningssysteem;
• Bedrijven of instellingen waarvan alle Wm-inrichtingen deelnemen aan het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3); en
• Wm-inrichtingen, Type C, die een omgevingsvergunning milieu hebben.

Een energie efficiency-auditplicht (EED)?

Het is mogelijk dat je, naast de informatieplicht energiebesparing, ook een EED-auditplicht hebt voor de gehele onderneming. Door middel van de EED-audit worden de mogelijke energiebesparende maatregelen in kaart gebracht. Het gaat hier onder andere om het energieverbruik van (groepen) gebouwen, industriële processen of installaties, inbegrepen het vervoer en de warmte. De EED-plicht is afhankelijk van een aantal factoren zoals het aantal werknemers, de omzet en het balanstotaal. Kort gezegd gaat het om ondernemingen waar meer dan 250 personen werkzaam zijn, en waarvan de jaaromzet € 50 miljoen en/of het jaarlijkse balanstotaal € 43 miljoen niet overschrijdt. In dit geval rapporteer je voor de informatieplicht energiebesparing uiterlijk op 5 december 2019 in eLoket.

Kijk in de Erkende Maatregelenlijsten voor energiebesparende maatregelen die als uitgangspunt kunnen worden genomen voor het rapporteren in eLoket.

Wanneer je de maatregelen uit de EED energie-audit daadwerkelijk neemt, verlaag je de energiekosten van de onderneming. Bovendien kun je fiscaal voordelig investeren in de diverse energiezuinige technieken en duurzame oplossingen via de Energie-investeringsaftrek (EIA). Ook is de subsidieregeling Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie mogelijk interessant wanneer je van plan bent de maatregelen te nemen.

Consequentie niet (juist) rapporteren?

Bij het energieakkoord is afgesproken dat de overheid zich gaat richten op een strengere handhaving van deze verplichting. Als je niet (tijdig) rapporteert in eLoket, kan het bevoegd gezag, vaak de gemeente waarbinnen je bedrijf is gevestigd, handhavend optreden. Dat kan financiële gevolgen voor het bedrijf hebben, bijvoorbeeld in de vorm van een dwangsom. In het uiterste geval kan zelfs strafrechtelijk vervolgd worden omdat er een economisch delict wordt begaan.

Heb je wel tijdig gerapporteerd? Dat is mooi, maar let op: vanaf 2 juli 2019 haalt het bevoegd gezag de rapportages zelf op in eLoket. Naar aanleiding van jouw rapportage kan het bevoegd gezag aanvullende vragen over jouw bedrijf hebben of een controlebezoek willen uitvoeren.

Wees hierop voorbereid door:
I. na te gaan of je aan de informatieplicht moet voldoen;
II. te bepalen welke erkende maatregelen voor jouw bedrijf gelden;
III. te rapporteren via eLoket. In de Handleiding eLoket Informatieplicht energiebesparing van RVO lees je precies hoe je kunt rapporteren.

Als commissaris heb je de taak om toezicht te houden op en te adviseren over het beleid van de onderneming, ook met betrekking tot het duurzaamheidsbeleid. Ga na hoe het zit met de kennis omtrent de juridische ontwikkelingen op het gebied van energietransitie en duurzaamheid. Meer in het algemeen is het voor commissarissen van belang vast te stellen wat de ambitie van een onderneming is en hoe deze wordt vertaald in concrete doelstellingen voor het duurzaamheidsbeleid. De definiëring van duurzaamheid en de analyse van kansen en prioriteiten geven al belangrijke ingrediënten voor de ambitie.

Najima Khan is verbonden aan advocatenkantoor Adriaanse van der Weel en richt zich onder andere op de rechtsgebieden algemeen bestuursrecht, privacy, subsidies en onderwijs.