De Marnix Academie in Utrecht is een zelfstandige, gespecialiseerde hogeschool met een open christelijke identiteit met circa 1300 studenten en 180 medewerkers. De Marnix Academie richt zich op de opleiding en voortgezette professionalisering van leraren en de ondersteuning van scholen in hun ontwikkeling. Daartoe verzorgt de hogeschool lerarenopleidingen op bachelor- en masterniveau en biedt posthbo- en maatwerkopleidingen en advies aan het scholenveld. In het Marnix Innovatiecentrum wordt praktijkgericht onderzoek verricht door lectoren en kenniskringen. Het Marnix Onderwijscentrum verzorgt de activiteiten die niet voor een directe rijksbekostiging in aanmerking komen en door deelnemers en opdrachtgevers worden bekostigd. Om haar doelstelling te realiseren participeert de Marnix Academie in samenwerkingsverbanden met diverse hogescholen en universiteiten.

De Marnix Academie wordt in stand gehouden door de Stichting Protestants-christelijk HBO Utrecht. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de hogeschool. De Raad van Toezicht staat het College van Bestuur met raadterzijde. De Raad van Toezicht is samen met het College van Bestuur verantwoordelijk voor de inrichting en toepassing van de Branchecode Goed Bestuur Hogescholen.

Functie

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit zes leden. Een lid wordt benoemd voor drie jaar en kan maximaal twee maal worden herbenoemd: één maal voor drie jaar en één maal voor twee jaar. De Raad van Toezicht komt ongeveer vijf maal per jaar bijeen in het gebouw van de Marnix Academie. Daarnaast vindt jaarlijks een werkbezoek plaats aan de Marnix Academie en nemen leden van de Raad deel aan andere activiteiten die het zicht van de Raad op de Marnix Academie vergroten.
Voor de bezoldiging van toezichthouders geldt de Wet Normering Topinkomens, zoals uitgewerkt in de Regeling Bezoldiging topfunctionarissen OCW sectoren. De Raad van Toezicht heeft een reglement voor zijn werkzaamheden opgesteld alsmede een toezichtskader. De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden. In januari 2020 ontstaan twee vacatures vanwege het aflopen van benoemingstermijnen.

Op basis van het gewenste profiel en de huidige samenstelling zoeken zij:

– één lid met kennis en ervaring op het gebied van sociaal beleid, arbeidsverhoudingen en HRM. Dit lid zal worden benoemd op voordracht van de Medezeggenschapsraad.
– een lid met specifieke kennis en ervaring op het gebied van ontwerpen en uitvoeren van praktijkgericht en/of wetenschappelijk onderzoek, liefst op één of meerdere van de gebieden onderwijskunde, didactiek, onderwijsinnovaties en/of technologische ontwikkelingen in onderwijs. Afgerond promotieonderzoek strekt tot aanbeveling.

Contact

Op de website van de Marnix Academie www.marnixacademie.nl kun je nadere informatie vinden, waaronder het Jaarverslag 2018 en het Strategisch Beleidsplan 2018-2021 met daarbij het addendum Kwaliteitsafspraken. Voor nadere informatie kun je ook contact opnemen met de vice-voorzitter van de Raad van
Toezicht, mevrouw drs. Irma Krijtenburg of de secretaris van de Raad van Toezicht, mevrouw mr. Annelies Baas, te bereiken via het secretariaat van het College van Bestuur van de Marnix Academie, 030 275 3446.

Als je belangstelling hebt voor het lidmaatschap van de Raad van Toezicht of de aandacht wilt vestigen op een geschikte kandidaat, nodigen zij je uit dit voor 21 september 2019 per brief of email kenbaar te maken bij mevrouw mr. A. Baas, secretaris van de Raad van Toezicht, e-mail a.baas@hsmarnix.nl. Het postadres van de Marnix Academie is Postbus 85002, 3508 AA Utrecht.