Cultuur Eindhoven is op zoek naar nieuwe leden voor de Raad van Toezicht, waaronder een voorzitter. De Raad vergadert vijf keer per jaar. Er is geen sprake van een bezoldiging, maar reiskosten worden wel vergoed. De nieuwe leden zullen benoemd worden door het college van B&W.

Stichting Cultuur Eindhoven is verantwoordelijk voor de uitvoering van het cultuurbeleid van de gemeente Eindhoven. De gemeenteraad bepaalt de kaders voor het cultuurbeleid. Deze kaders staan in de Cultuurbrief, die beschrijft het uit te voeren beleid. Door de ontwikkeling van kunst en cultuur te stimuleren en de betekenis van kunst te vergroten wil Cultuur Eindhoven een impuls geven aan het kunst- en cultuurklimaat van Eindhoven.

Cultuur Eindhoven vertaalt de statutaire doelstellingen en kaders uit de Cultuurbrief 2017-2020 naar
drie basisfuncties:

A. Cultuur Eindhoven is een fonds dat op transparante wijze een gelijk speelveld creëert voor de verdeling van subsidies van kunst en cultuur in Eindhoven en verantwoording aflegt over de verdeling en impact van de middelen.
B. Cultuur Eindhoven is een expert die diverse stakeholders (met name individuele kunstenaars, instellingen en de gemeente) adviseert en beleid ontwikkelt in afstemming met betrokken partijen en stakeholders.
C. Cultuur Eindhoven is een verbinder die door het aangaan en creëren van (nieuwe) netwerken
zorgt voor een grotere zichtbaarheid van en draagvlak voor kunst en cultuur in de stad.

Functie

Cultuur Eindhoven is op zoek naar leden met verschillende expertises, waaronder expertise op het gebied van cultuurbeleid, financiën, juridische zaken en algemene bestuurlijke en organisatorische zaken. Het College streeft naar diversiteit in de breedte. Onder meer wat betreft gender, leeftijd, culturele bagage en specifieke deskundigheid.

Kwaliteiten leden Raad van Toezicht

De volgende kwaliteiten worden van de voorzitter en leden van de Raad van Toezicht gevraagd:
– aantoonbare affiniteit met de kunst- en cultuursector in de regio Eindhoven en/of haar doelgroepen;
– gevoel voor het culturele DNA van Eindhoven;
– beschikken over functionele onafhankelijkheid (i.e. geen direct belanghebbende zijn van culturele organisaties en/of makers);
– beschikken over een brede maatschappelijke oriëntatie en een daarmee verbonden netwerk dat van belang is of kan zijn voor Cultuur Eindhoven;
– een goede balans weten te vinden tussen betrokkenheid en de afstand van een toezichthouder (incl. het onderschrijven van de Governance Code Cultuur);
– inzicht hebben in de eisen die kwaliteit, doel- en rechtmatigheid en continuïteit aan de organisatie van Cultuur Eindhoven stellen;
– Sensibiliteit voor bestuurlijk-politieke context.

Aan de voorzitter worden bovendien de volgende specifieke eisen gesteld. De voorzitter:
• is een ervaren bestuurder;
• heeft een goed gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen;
• beschikt over een sterk en voor de stichting relevant netwerk;
• heeft het vermogen een vergadering effectief en efficiënt te kunnen leiden;
• is gezaghebbend en heeft overtuigingskracht, ook extern gericht;
• kan naar besluitvorming toewerken en waar nodig bemiddelend en/of corrigerend optreden;
• kan optreden als werkgever van de directeur/bestuurder;
• staat open voor innovatie en vernieuwing.

In z’n algemeenheid worden de volgende aspecten voor een succesvolle vervulling van een functie in de Raad van Toezicht van belang geacht:

Helikopterview
In staat zijn feiten en problemen in een breder verband te zien en te beoordelen door het onderkennen van verwantschap met onderwerpen van grotere omvang. En in staat zijn deze inzichten te vertalen naar het werk van Cultuur Eindhoven.

Omgevingsbewustzijn
Zich bewust zijn van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren. Speelt in op deze ontwikkelingen in de toezichthoudende en/of
adviserende rol.

Samenwerking
In staat zijn om binnen de Raad collegiaal te kunnen functioneren en zodoende advies en toezicht in teamverband te kunnen bewerkstelligen en uit te oefenen.

Constructief en kritisch
In staat zijn om constructief en krachtig de ontwikkeling van het beleid van en de werkwijzen van Cultuur Eindhoven te volgen en te bevragen.

Gewetensvol en onafhankelijk
In staat zijn om algemeen aanvaarde maatschappelijke, sociale en ethische normen die met de functie te maken hebben te hanteren en om los van eigen en andermans belangen te oordelen in het belang van Cultuur Eindhoven.

Contact

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan je motivatiebrief en CV (graag in het Nederlands en in pdf) naar judithgroenewoud@cultuureindhoven.nl. Je kunt tot uiterlijk 10 oktober reageren en uitsluitend via email.