Tetem Kunstruimte is op zoek naar een nieuw lid voor de Raad van Toezicht. Het betreft een onbezoldigde functie. 

Tetem is een onderzoekend presentatieplatform in een rijk netwerk van creatieve makers en denkers. Tetem vertelt met haar tentoonstellingen en de brede randprogrammering daaromheen, het verhaal van een maatschappij die in ontwikkeling is en voegt vanuit programmalijnen context en betekenisgeving toe. Tetem is één van de weinige presentatieplekken in Nederland waar e-cultuur een hoofdrol speelt in de programmering. Ze werken weliswaar vanuit de beeldende kunst maar beperken zich daar niet toe. Ze opereren in het veel bredere veld van digitale media, techniek, wetenschap en design. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor educatie en co-creatie met publiek en partners uit andere domeinen. In de volledige programmering staat het verbinden vanuit de inhoud centraal.

Functie

Tetem wordt bestuurd volgens het Raad van Toezicht model, deze raad bestaat uit drie leden. Met het oog op het verstrijken van de maximale benoemingstermijn van een van de leden zoeken wij een nieuw lid.

Taken
Naast het uitvoeren van de statutair vastgestelde taken – zoals het benoemen, schorsen, ontslaan en de vaststelling van de beloning van het bestuur, het vaststellen van de begroting en de jaarrekening, het benoemen van de accountant en het vaststellen van strategische beleidsplannen – besteedt de raad bij het uitoefenen van het toezicht vooral aandacht aan de doelstelling en de maatschappelijke positie van Tetem. De Raad van Toezicht oefent toezicht uit op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen Tetem. De raad bewaakt de doelstellingen en grondslagen van de organisatie en staat de directie met raad en advies terzijde. De Raad van Toezicht is tevens werkgever van de directie.

De leden van de Raad van Toezicht dienen gezamenlijk te beschikken over de vereiste kennis en ervaring om de doelen van beleid en strategie, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen. Het functioneren van de Raad van Toezicht is voorts gediend bij een goede teamsamenstelling; de individuele leden dienen elkaar qua competenties aan te vullen en in goede harmonie met elkaar samen te werken. De Raad van Toezicht opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid.

De Raad van Toezicht streeft naar een diverse samenstelling, onder meer qua sekse, leeftijd, werkervaring, maatschappelijke positie en culturele en/of etnische achtergrond. De leden vullen elkaar aan om zo een scherpe dialoog te kunnen voeren, zowel met elkaar als met de bestuurder. De kernwaarden integriteit, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, verantwoordelijkheid, rechtmatigheid, openheid, transparantie en onafhankelijkheid zijn leidend voor de manier waarop de toezichthouders binnen Tetem hun taken en rollen vervullen.

De zittingsduur van de leden van de Raad van Toezicht is vier jaar, waarbij de leden één keer herbenoemd kunnen worden en de voorzitter twee keer. De functie is onbezoldigd. De Raad van Toezicht vergadert gemiddeld vier keer per jaar. Een deel van de bijeenkomsten vindt plaats in Tetem (Enschede), een ander deel in het midden van Nederland.

Algemene profielschets voor alle leden
Van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat deze:

 • Affiniteit heeft met de doelstellingen en het werkveld van Tetem.
 • Het beleid van Tetem op hoofdlijnen beoordeelt vanuit een onafhankelijke en positief kritische instelling en de directie ondersteunt bij het ontwikkelen en uitvoeren van een lange(re) termijn strategie voor de organisatie.
 • Taak professioneel wordt ingevuld, waarbij naast inhoudelijke deskundigheid ook begrippen als vertrouwen, reflectief vermogen, gevoel voor verhoudingen en maatschappelijke betrokkenheid een rol spelen.
 • Over bestuurlijke ervaring beschikt, bij voorkeur opgedaan in een omgeving op het snijvlak van publieke en private organisaties.
 • Interesse heeft in bestuur en bedrijfsvoering van culturele organisaties.
 • Beschikt over een breed en relevant netwerk.
 • Bereid is tenminste vier jaar zitting te nemen in de Raad van Toezicht.
 • Geen functies heeft die onverenigbaar zijn met de doelstellingen en werkveld van Tetem.

Aanvullende specifieke functie-eisen algemeen lid Raad van Toezicht
Aanvullend op de algemene profielschets wordt het volgende gevraagd:

 • Woon- of werkzaam in Twente en kennis en affiniteit met de regio.
 • Gezien de huidige samenstelling van de raad, de toekomstvisie en de ontwikkelingsfase waarin de organisatie zich op dit moment bevindt, gaat de voorkeur uit naar een kandidaat met specifieke expertise op het gebied van ondernemerschap in het veld van de e-cultuur, high tech en/of de maakindustrie.
 • Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht is een niet-westerse achtergrond een pre.

Contact

Er kan tot 7 januari 2020 gereageerd worden op de vacature. Reacties kunnen gestuurd woorden naar alice@tetem.nl