Rabobank Den Haag zoekt een nieuwe commissaris.

De Rabobank is een coöperatieve bank die zich onderscheidt door haar hoogwaardige bancaire dienstverlening en lokale maatschappelijke betrokkenheid. De bank handelt vanuit het belang van de klant. Lokaal ondernemerschap en marktgericht opereren met een eigen lokale inkleuring bepalen voor een belangrijk deel het functioneren van de lokale bank in het eigen werkgebied. Rabobank West-Friesland vervult die rol verenigingsrechtelijk als verbonden onderdeel van de Rabobank, met een grote mate van zelfstandigheid richting klant en markt in West-Friesland. West-Friesland kenmerkt zich o.a. door een sterke agrarische sector waar vanuit de bank groot belang aan wordt gehecht.

Met haar bankactiviteiten wil Rabobank West-Friesland op een verantwoorde wijze bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van welvaart en welzijn. Vanuit het gezamenlijke belang van mensen draagt de bank actief bij aan het ondernemen, leven en wonen in West-Friesland. We richten ons hierbij met name op maatschappelijke issues die we samen met diverse partners gericht willen versterken zoals: financiële zelfredzaamheid voor jong en oud, duurzaam wonen, circulair ondernemen, gezonde en duurzame voeding en het versterken van de lokale leefomgeving. De coöperatie en het bankbedrijf zijn hierbij onverbrekelijk aan elkaar verbonden.

De huidige Raad van Commissarissen (hierna RvC) houdt toezicht op het door de lokale bank gevoerde beleid en bestaat momenteel uit 5 leden. Een van deze leden is aftredend. In dat licht wordt op dit moment omgezien naar een nieuw lid.

Kerntaken

De lokale Raad van Commissarissen heeft vier rollen, te weten:

 • toezichtrol,
 • werkgeversrol,
 • verbindingsrol,
 • adviesrol.

De lokale Raad van Commissarissen heeft een coöperatief hart en ziet erop toe dat de Rabobank vanuit het belang van de klant handelt. De Raad houdt toezicht op de adequate uitvoering van taken door de directievoorzitter. De Raad keurt een aantal belangrijke beleidsbeslissingen goed en ziet er op toe dat de directievoorzitter bij belangrijke beleidsvoornemens de leden consulteert en adviezen van de leden terdege in de beleidsvaststelling meeweegt.

De Raad van Commissarissen ziet erop toe dat de belangen van alle bij de bank betrokken partijen evenwichtig in acht worden genomen. Betrokken partijen zijn met name klanten, leden, ledenraad, medewerkers, de lokale gemeenschap en de overige onderdelen van de Rabobank. De lokale Raad van Commissarissen dient daarbij in woord en daad het belang van de Rabobank in brede zin. Dit betekent bijvoorbeeld dat de lokale commissaris ambassadeur is richting de lokale economie en maatschappij, maar daarnaast ook acteert vanuit het bredere Rabobank perspectief en de taken en verantwoordelijkheden van andere organen binnen de Rabobank respecteert.

De kerntaken van de Raad van Commissarissen zijn in het lokale bank statuut vastgelegd en komen neer op:

a. het toezien op het beleid van de lokale bank door de directievoorzitter, waaronder de naleving van de wet- en regelgeving en de mate waarin de directievoorzitter het lange termijnbelang van de klant en de lokale maatschappelijke oriëntatie voor ogen houdt;

b. het uitoefenen van de werkgeversrol ten opzichte van de directievoorzitter;

c. het verbinden van de leden van de afdeling en de samenleving met de lokale bank en het collectief van Rabobank;

d. het adviseren van de directievoorzitter;

e. de ondersteuning van de directievoorzitter en de lokale bank bij het onderhouden van contacten op maatschappelijk gebied; en

f. het houden van toezicht op de lokale compliance.

De lokale Raad van Commissarissen:

 • onderschrijft de coöperatie als relevante organisatiefilosofie en -vorm voor de Rabobank en bewaakt de invulling van de coöperatieve doelstelling van de bank, met specifieke aandacht voor het ledenbeleid en de invloed van leden op het beleidsproces;
 • is onafhankelijk en heeft een positief-kritische en pro actieve grondhouding ten opzichte van de directie;
 • kijkt op hoofdlijnen en vanuit een breed perspectief naar zaken die van belang zijn voor de bank en is in staat om een evenwichtige afweging van de diverse belangen te maken;
 • is goed bekend met en actief betrokken bij de lokale gemeenschap en heeft zicht op de lokale ontwikkelingen;
 • heeft affiniteit met bancair ondernemerschap, zonder zelf op de stoel van de directie te gaan zitten;
 • heeft zicht op de samenhang van de uitgezette koers van de lokale bank en voelt zich betrokken bij het beleid van de Rabobank als geheel;
 • is in staat en bereid om transparant verantwoording af te leggen aan de leden over het gehouden toezicht en aan overige belanghebbende partijen.

Diversiteit is vanzelfsprekend in de lokale Raad van Commissarissen. De samenstelling van de lokale Raad vraagt om een goede balans en voldoende complementariteit. De Raad beschikt als collectief over ervaring op het gebied van coöperatie, commercie, financiën, ICT (gebruikerskant), audit/control en human resource management. Ook beschikt het collectief over kennis van en ervaring met vakgebieden en sectoren die relevant zijn voor het werkgebied.

Vereisten

Elk lid van de lokale Raad van Commissarissen:

 • is lid van de Rabobank;
 • is in staat onafhankelijk op te treden en een evenwichtige belangenafweging te maken;
 • voorkomt of beheerst de schijn van belangenverstrengeling;
 • staat bekend als een betrouwbaar, integer en onafhankelijk persoon in de lokale gemeenschap;
 • is vóór benoeming door Rabobank gescreend op betrouwbaarheid (o.a. FEC);
 • heeft kennis van de governance;
 • is niet angstig om te falen, een afwijkende mening te hebben, dóór te vragen of zijn nek uit te steken en houdt zich dus niet op de vlakte;
 • is bereid en in staat voldoende tijd voor de functie uit te trekken;
 • heeft minimaal een HBO denk- en werkniveau;
 • is bereid structureel te investeren in de eigen professionalisering en zal na de eerste benoeming het introductieprogramma voor commissarissen volgen en regelmatig investeren in de eigen ontwikkeling.

Elk lid van de lokale Raad van Commissarissen beschikt in ieder geval over de competenties klantfocus, omgevingsgerichtheid, oordeelsvorming, besluitvaardigheid, organisatie-sensitiviteit, onafhankelijkheid en samenwerken.

Vanuit de focus van de RvC van Rabobank West-Friesland zijn onderstaande profieleisen van toepassing:

 • Woonachtig en/of werkend in West-Friesland;
 • Goed bekend met/in de West-Friese netwerken;
 • Ervaring/affiniteit met een coöperatie (zoals Rabobank), de regionale markt en hoe wij daar als coöperatieve bank een rol van betekenis kunnen spelen;
 • (Beginnende) ervaring als toezichthouder;
 • Mede gezien het streven naar een divers samengestelde Raad worden met name jongeren uitgenodigd te reageren;
 • Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouw.
  Informatie

Uitgebreide informatie over de vacature inclusief profielschets en een beschrijving van de selectieprocedure vindt u op www.rabobank.nl/wf. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer H. Verschoor via 06-53538977 of met de directievoorzitter van de bank, de heer R. Bleeker, telefoonnummer 06-22993221.

Interesse?

Lever dan je cv en motivatie aan via directie.wf@rabobank.nl