Rabobank West Betuwe is op zoek naar een nieuw lid voor de Raad van Commissarissen. Interesse voor de functie dient voor 25 januari 2020 bekend gemaakt te zijn aan de bank.

De Rabobank is een coöperatieve bank die vanuit het belang van de klant handelt. Klanten kunnen lid worden van de bank en vanuit die rol invloed en zeggenschap uitoefenen op het reilen en zeilen van de bank. Lokaal ondernemerschap en marktgericht opereren met een eigen lokale inkleuring bepalen voor een belangrijk deel het functioneren van de lokale bank in het eigen werkgebied. De lokale bank vervult die rol sinds 1-1-2016 verenigingsrechtelijk als een met een afdeling verbonden onderdeel van de Rabobank, met een grote mate van zelfstandigheid richting klant en markt in het lokale werkgebied.

Het besturingsmodel van de lokale bank kent drie organen: de ledenraad, de lokale raad van commissarissen en de directie. De ledenraadsleden worden gekozen door de leden van de afdeling.
De raad van commissarissen wordt benoemd door de ledenraad. De directievoorzitter wordt benoemd door de raad van commissarissen.

De Rabobank wil aansluiten bij de lokale maatschappij en voert daarom een actief diversiteitsbeleid, waarin onder meer een goede afspiegeling van het klantenbestand in de drie organen van de bank wordt nagestreefd.

Functie

De lokale raad van commissarissen heeft vier rollen, te weten:
– toezichtrol;
– werkgeversrol;
– verbindingsrol;
– adviesrol.

De lokale raad van commissarissen heeft een coöperatief hart en ziet erop toe dat de Rabobank vanuit het belang van de klant handelt. De raad houdt toezicht op de adequate uitvoering van taken
door de directievoorzitter. De raad keurt een aantal belangrijke beleidsbeslissingen goed en ziet er op toe dat de directievoorzitter bij belangrijke beleidsvoornemens de leden consulteert en adviezen van de leden terdege in de beleidsvaststelling meeweegt.

De raad van commissarissen ziet erop toe dat de belangen van alle bij de bank betrokken partijen evenwichtig in acht worden genomen. Betrokken partijen zijn met name klanten, leden, ledenraad, medewerkers, de lokale gemeenschap en de overige onderdelen van de Rabobank. De lokale raad van commissarissen dient daarbij in woord en daad het belang van de Rabobank in brede zin. Dit betekent bijvoorbeeld dat de lokale commissaris ambassadeur is richting de lokale economie en maatschappij, maar daarnaast ook acteert vanuit het bredere Rabobank perspectief en de taken en verantwoordelijkheden van andere organen binnen de Rabobank respecteert.

De kerntaken van de raad van commissarissen zijn in het lokale bank statuut vastgelegd (artikel 12) en komen neer op:

a. het toezien op het beleid van de lokale bank door de directievoorzitter, waaronder de naleving van de wet- en regelgeving en de mate waarin de directievoorzitter het lange termijnbelang van
de klant en de lokale maatschappelijke oriëntatie voor ogen houdt;
b. het uitoefenen van de werkgeversrol ten opzichte van de directievoorzitter;
c. het verbinden van de leden van de afdeling en de samenleving met de lokale bank en het collectief van Rabobank;
d. het adviseren van de directievoorzitter;
e. de ondersteuning van de directievoorzitter en de lokale bank bij het onderhouden van contacten op maatschappelijk gebied; en
f. het houden van toezicht op de lokale compliance.

Vereisten aan het collectief

De Rabobank stelt de volgende eisen aan de lokale raad van commissarissen. De lokale raad van commissarissen:
– onderschrijft de coöperatie als relevante organisatiefilosofie en -vorm voor de Rabobank en bewaakt de invulling van de coöperatieve doelstelling van de bank, met specifieke aandacht voor
het ledenbeleid en de invloed van leden op het beleidsproces;
– is onafhankelijk en heeft een positief-kritische en pro-actieve grondhouding ten opzichte van de directie;
– kijkt op hoofdlijnen en vanuit een breed perspectief naar zaken die van belang zijn voor de bank en is in staat om een evenwichtige afweging van de diverse belangen te maken;
– is goed bekend met en actief betrokken bij de lokale gemeenschap en heeft zicht op de lokale ontwikkelingen;
– heeft affiniteit met bancair ondernemerschap, zonder zelf op de stoel van de directie te gaan zitten;
– heeft zicht op de samenhang van de uitgezette koers van de lokale bank en voelt zich betrokken bij het beleid van de Rabobank als geheel;
– is in staat en bereid om transparant verantwoording af te leggen aan de leden over het gehouden toezicht en aan overige belanghebbende partijen.

Diversiteit is vanzelfsprekend in de lokale raad van commissarissen. De samenstelling van de lokale raad vraagt om een goede balans en voldoende complementariteit. De raad beschikt als collectief over ervaring op het gebied van coöperatie, commercie, financiën, ICT (gebruikerskant), audit/control en human resource management. Ook beschikt het collectief over kennis van en ervaring met vakgebieden en sectoren die relevant zijn voor het werkgebied.”

Vereisten aan de individuele commissaris

Elk lid van de lokale raad van commissarissen:

– is lid van de Rabobank;
– is in staat onafhankelijk op te treden en een evenwichtige belangenafweging te maken;
– voorkomt of beheerst de schijn van belangenverstrengeling;
– staat bekend als een betrouwbaar, integer en onafhankelijk persoon in de lokale gemeenschap;
– is vóór benoeming door Rabobank gescreend op betrouwbaarheid (o.a. FEC);
– heeft kennis van de governance;
– is niet angstig om te falen, een afwijkende mening te hebben, dóór te vragen of zijn nek uit te steken en houdt zich dus niet op de vlakte;
– is bereid en in staat voldoende tijd voor de functie uit te trekken;
– heeft minimaal een HBO denk- en werkniveau;
– is bereid structureel te investeren in de eigen professionalisering en zal na de eerste benoeming het introductieprogramma voor commissarissen volgen en regelmatig investeren in de eigen ontwikkeling;
– beschikt in ieder geval over de competenties klantfocus, omgevingsgerichtheid, oordeelsvorming, besluitvaardigheid, organisatie-sensitiviteit, onafhankelijkheid en samenwerken;

Aanvullende wensen

– De kandidaat beschikt (deels) over aanvullende ervaring ten opzichte van de huidige RvC-leden, die beschikken over ervaring met werkgeverschap, bedrijfsvoering op alle gebied van (middel)groot bedrijf, politieke en lobby-ervaring, agrarische bedrijfsvoering, coöperatie-kennis en kennis van samenwerkingen, projectmanagement, duurzame economie en business modellen,
meervoudige waardencreatie;
– De kandidaat heeft een netwerk in de regio en is bijvoorbeeld actief in een overheidsbestuur of het sociale domein;
– De kandidaat beschikt over de basis-financieringskennis, is analytisch, komt tot een afgewogen oordeel, is een onafhankelijk denker die zijn/haar ideeën en mening op een respectvolle positieve manier kan overbrengen;
– De kandidaat heeft een inspirerende, innovatieve ondernemende instelling, is klantgericht, bereid om te leren in een dynamische veranderende omgeving;
– De kandidaat is verbinder, coöperatief, integer, betrouwbaar en een sociaal denker.

Contact

Heb je interesse in deze functie? Stuur je motivatiebrief met recent CV vóór 25 januari naar directie.westbetuwe@rabobank.nl. Voor vragen kan je contact opnemen met Henk Bolt, Community Banker van de bank, te bereiken via (088)722 66 00.