Kunstwerk is op zoek naar een nieuw lid voor de Raad van Toezicht. Er wordt specifiek gezocht naar iemand voor het profiel financiën/bedrijfsvoering. Alle leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vrijwilligersbijdrage.

Kunstwerk! is in 2016 ontstaan uit een fusie van het Musiater, de Stichting Liemerse Musea, Bibliotheek de Liemers en de Volksuniversiteit Zevenaar. De missie: Kunstwerk is een cultureel centrum van nieuwe mogelijkheden; een plaats waar educatie, informatie en cultuur door inspiratie en techniek tot je komen. Daarmee zijn wij een plek waar ontmoeting, overleg en handel ontstaan. De visie: Vanuit cultureel en maatschappelijk ondernemerschap met passie voor cultuur en educatie, inwoners en bezoekers van de Liemers blijvend ontwikkelen, boeien en binden.

Kunstwerk! werkt nadrukkelijk aan een goede synergie tussen de diverse onderdelen en speelt in op de vraag van de markt door nieuwe producten te ontwikkelen voor een brede doelgroep. Tevens is er een nauwe samenwerking met de andere culturele partners, koepels en het verenigingsleven in de Liemers. Kunstwerk! staat aan de vooravond van een langverwachte verhuizing naar Hal12 waar bibliotheek, museum en volwasseneneducatie samen komen. Theater en muziekschool blijven op hun huidige locatie.

Functie

De Raad bestaat uit vijf leden die worden benoemd voor een periode van vier jaar en eenmaal herbenoembaar zijn. De Raad vergadert minimaal zes keer per jaar volgens een jaarlijks vast te stellen schema. Daarnaast is er één keer per jaar overleg met de Ondernemingsraad en een themavergadering met de clustercoördinatoren. Alle leden van de RvT ontvangen een vrijwilligersbijdrage.

Profiel lid Raad van Toezicht – algemeen

Alle RvT-leden vervullen hun functie zonder last of ruggespraak. Er dient geen enkele belemmering te zijn in de onafhankelijke uitvoering van de toezichthoudende taak. De leden hebben geen zakelijke en/of persoonlijke belangen bij de organisatie, daaraan gelieerde instellingen, of daaraan verbonden leveranciers van diensten en producten. Een actieve participatie in maatschappelijke en culturele activiteiten is van belang om ontwikkelingen en trends te kunnen volgen en beoordelen.

De samenstelling van de Raad van Toezicht is zodanig dat:

• de leden ten opzichte van elkaar en de Directeur-Bestuurder (DB) onafhankelijk en kritisch kunnen opereren;

• ieder RvT-lid over bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten beschikt om de hoofdlijnen van het totale beleid te kunnen beoordelen;

• ieder RvT-lid beschikt over dié specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn/haar taak;

|• een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, met name op het gebied van financiën/bedrijfsvoering, HR/arbeidsrecht, huisvesting/facilitair, governance en lokale politiek;

• de voorzitter van de RvT beschikt over voor de organisatie relevante kennis van, ervaring met en een netwerk in de cultuursector;

• adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de DB;

• het team evenwichtig is samengesteld qua karakter, temperament, zelfkennis, communicatieve vaardigheden en leeftijdsopbouw.

Als lid van de Raad van Toezicht beschik je over de volgende kwaliteiten:

• een juist evenwicht kunnen bewaren in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;

• kunnen beoordelen en toetsen met relatief beperkte informatie;

• bestuurlijk, beleidsmatig en bedrijfsmatig mee kunnen denken;

• een hbo+/academisch denk- en werkniveau;

• ontwikkelingen in de cultuursector en de maatschappij volgen;

• inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan de organisatie stellen;

• begrip hebben voor en inzicht hebben in de complexiteit van de organisatie;

• gevoel hebben voor precaire situaties;

• integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;

• in staat zijn de dialoog met de DB te voeren en kritisch en constructief te bevragen;

• initiatief nemen en werken aan de eigen ontwikkeling;

• voldoende beschikbaarheid;

• binding met en kennis van de regio, bij voorkeur woonachtig in het werkgebied van Kunstwerk!

De RvT onderkent het aanzienlijk belang van de inzet van vrijwilligers in het totale proces van de organisatie. Daarom wordt van de leden tevens een aantoonbare kennis van en affiniteit met
vrijwilligerswerk verwacht.

Profiel financiën/bedrijfsvoering

De beoogde kandidaat:

• heeft een (academische) bedrijfseconomische of accountancy opleiding en ruime kennis en ervaring op het gebied van financiën;

• heeft een allround financieel-economisch inzicht en een adequaat zicht op de financiële doorwerking van strategisch beleid, de financiële gevolgen van externe ontwikkelingen en de daarbij behorende verantwoording en informatiestromen;

• adviseert de overige RvT-leden over de impact van de kwartaalcijfers; en

• brede kennis en ervaring van financiën bij stichtingen en (gedeeltelijk) non-profit organisaties is een pre.

Contact

Voor meer informatie over deze functie en onze organisatie kunt u contact opnemen met Ben van Moerkerk, voorzitter RvT, telefoonnummer (06) 5337 7802. Belangstellenden worden uitgenodigd hun schriftelijke sollicitatie (voorzien van cv) voor 1 maart 2020 te mailen aan de secretaris binnen de Raad van Toezicht, mevrouw Dorothea van der Velden.
d.vd.velden@planet.nl