Samenwerkende Huisarts Organisatie Kempen en Omstreken, Coöperatief U.A. (SHoKo) is op zoek naar een nieuwe voorzitter en een nieuw lid voor de Raad van Commissarissen. De leden van de Raad van Commissarissen ontvangen een vergoeding die is gebaseerd op de Wetgeving inzake Normering Topinkomens.

SHoKo is een coöperatie die hoogwaardige, efficiënte en toegankelijke spoedhuisartsenzorg in de ANW-uren verleend aan patiënten in de regio de Kempen en omgeving. Het verzorgingsgebied van SHoKo telt ca. 165.000 inwoners.

Binnen SHoKo zijn de afgelopen periode een aantal veranderingen doorgevoerd. Om de kwaliteit en veiligheid van de huisartsenspoed zorg te kunnen blijven waarborgen is besloten de zorg vanuit één centrale post in Veldhoven te gaan verlenen. Daarnaast is de rechtsvorm van SHoKo gewijzigd van een stichting naar een coöperatie.

De Raad van Commissarissen van SHoKo is samengesteld uit drie leden (voorzitter, lid financieel, lid medisch). Vanwege het binnenkort verstrijken van de benoemingstermijn van de huidige voorzitter en één lid van de Raad van Commissarissen is de raad op zoek naar twee nieuwe leden waaronder een voorzitter.

Ze zijn op zoek naar een persoon met een bestuurskundige/ organisatiekundige/ juridische achtergrond en persoon met een financieel economische achtergrond.

Voor beide rollen geldt dat ervaring met huisartsgeneeskunde, spoedzorg en inzicht hebben in het veranderende zorglandschap en de bijbehorende uitdagingen, gewenst zijn.

Functie

De leden van de Raad van Commissarissen toetsen de totstandkoming, inhoud en de uitvoering van het beleid op hoofdlijnen. De raad functioneert als toezichthouder maar ook als adviseur aan en klankbord voor het bestuur.

Tot de kerntaken van de Raad van Commissarissen behoren:

  • Toezicht houden op de besturing en de algemene gang van zaken binnen SHoKo,
  • Het bestuur met raad terzijde staan,
  • Vervullen werkgeversrol bestuur.

De Raad van Commissarissen vergadert gemiddeld 4 maal per jaar. Daarnaast zijn de leden van de raad aanwezig bij de Algemene Leden Vergadering.

De leden van de raad dienen een toegevoegde waarde te hebben voor SHoKo die kwaliteit verhogend is in de meest brede zin van het woord. De gemiddelde tijdsinvestering wordt ingeschat op ca 8 tot 10 uur per maand. Voor de rol van voorzitter geldt dat voldoende tijd beschikbaar dient te zijn om in voorkomende situaties meer inzetbaar te zijn.

Voorzitter
Van de voorzitter van de raad van commissarissen verwachten ze dat hij of zij:

   • Zorg draagt voor het goed functioneren van de raad van commissarissen en een open en constructieve samenwerking nastreeft,
   • Een ervaren toezichthouder is,
   • Algemene bestuurlijke kwaliteiten heeft, met aantoonbare relevante ervaring,
   • Affiniteit heeft met de doelstellingen en maatschappelijke functie van SHoKo,
   • Visie heeft op en uitvoering kan geven aan de rol van de raad van commissarissen als werkgever van het bestuur,
   • Beschikt over het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over voorgelegde aangelegenheden,
   • Kennis, ervaring en visie heeft op het terrein van de huisartsenspoedzorg,
   • De Governance Code Zorg onderschrijft en kennis heeft van Governance vraagstukken.

Profielen

Financiën en bedrijfsvoering:

    • Deskundigheid op het gebied van financiën, risicomanagement en control,
    • Kennis en inzicht in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van een zorginstelling,
    • Het vermogen heeft om strategische doelstellingen te beoordelen en in hun samenhang te bezien

Bestuur, organisatiekunde, juridisch:

     • Ervaring en kennis over bestuurlijke, organisatiekundige en juridische vraagstukken.

Kwaliteiten
De commissaris stelt zijn of haar kennis, ervaring en netwerk ten dienste van SHoKo en is in staat om het Bestuur te inspireren en te adviseren; hij/zij kan een kritisch constructieve dialoog aangaan met het Bestuur op een zodanige wijze dat die tot nieuwe inzichten kan leiden.Het lid heeft het vermogen lange termijn gevolgen te overzien en vanuit dat perspectief te denken.Voorts dienen de leden:

     • Te beschikken over bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring, kritisch-analytisch oordeelsvermogen,
     • Maatschappelijk idealisme te combineren met pragmatisch realisme,
     • Affiniteit met de eerstelijnszorg en/of spoedeisende zorg.
     • Affiniteit te hebben met de dienstverlening door SHoKo en de patiënten,
     • Evenwichtig te kunnen opereren tussen distantie en betrokkenheid,
     • Voldoende beschikbaar te zijn voor de taken behorend bij de rol van commissaris,
     • In staat te zijn onafhankelijk te opereren ten opzichte van elkaar, van het Bestuur, van eigen belangen en van belangen van specifieke groepen,
     • Te beschikken over een netwerk dat waardevol en relevant kan zijn voor SHoKo, zowel beroepsmatig als regionaal,
     • Bereid te zijn tot het afleggen van verantwoording,
     • Te beschikken over integriteit, sterk normbesef, zelfreflectie en zorgvuldigheid,

Vergoeding
De leden van de Raad van Commissarissen ontvangen een vergoeding die is gebaseerd op de Wetgeving inzake Normering Topinkomens (WNT-klasse 2).

Contact

Voor nadere informatie kun je via het secretariaat van SHoKo contact opnemen met Dhr. Martin van de Ruit, Lid Raad van Commissarissen. Het telefoonnummer van het secretariaat is 040-2660566.

Een schriftelijke sollicitatie voorzien van CV kan tot en met 19 februari worden gericht aan Dhr. Martin van de Ruit, Lid Raad van Commissarissen, Postbus 327, 5500 AH Veldhoven, of per e-mail: raadvancommissarissen@shoko.nl.