Univé Oost zoekt een nieuw lid van de Raad van Commissarissen.

Univé Oost heeft een Raad van Bestuur met twee leden en een Raad van Commissarissen met vijf leden. Voor de Raad van Commissarissen zijn wij op zoek naar een betrokken toezichthouder. Wij zoeken specifiek naar een commissaris die kennis en ervaring heeft op de onderstaande aandachtsgebieden.

 • IT
 • Klant en markt

Voor deze vacature wordt bij gelijke geschiktheid de voorkeur gegeven aan een vrouwelijke kandidaat, gezien de samenstelling van ons huidige team.

Functie

De belangrijkste taak van de Raad van Commissarissen is toezicht houden op de Raad van Bestuur. De raad wordt dan ook vaak raad van toezicht genoemd en de commissarissen worden vaak genoemd als toezichthouders. Naast het toezicht houden op de Raad van Bestuur houdt de Raad van Commissarissen ook toezicht op de algemene gang van zaken binnen de coöperatie en haar bedrijf. Voor het uitvoeren van de functie wordt de urenbesteding geschat op circa 125 uur per jaar.

Basisvereisten Commissaris binnen de Univé Formule

 • Weet als toezichthouder, werkgever en adviseur binnen de dynamische Univé context het juiste evenwicht te hanteren tussen het belang van de eigen   organisatie en de Univé Formule.
 • Heeft hart voor Univé als type organisatie en de kernwaarden die Univé vertegenwoordigt.
 • Onderschrijft de strategische richting van de Univé Formule en houdt toezicht op de implementatie van de Univé strategie binnen de eigen organisatie.
 • Is trots op het coöperatieve gedachtengoed van Univé en handelt hier naar.

Basisvereisten Commissaris binnen de Univé Oost

 • Heeft oog voor de waardecreatie, het klantperspectief en het ledenbelang op lange termijn in relatie tot de korte termijn resultaten/doelen.
 • Vindt de juiste balans in het houden van toezicht op “soft controls” en “hard controls”.
 • Houdt rekening met de levenscyclus van de organisatie en de context waarbinnen de organisatie opereert.
 • Heeft toegang tot – en staat in verbinding met de organisatie.
 • Neemt het medewerkersperspectief mee in overwegingen.

Profiel

Als persoon (competenties/(houding/gedrag)

 • Is adviseur voor het bestuur; kent het onderscheid tussen de rol van commissaris en bestuur.
 • Is in staat tot (zelf)reflectie en toont ontwikkel- en verandervermogen.
 • Is proportioneel in het willen beschikken over informatie; maakt onderscheid in “need to know” en “nice to know”.
 • Heeft een nieuwsgierige en ondernemende persoonlijkheid.
 • Is consistent en betrouwbaar.
 • Is onafhankelijk in denken, oordelen en handelen; ten opzichte van bestuur, de eigen organisatie, de Univé Formule, collega-commissarissen en de eigen rol.

In relatie met Bestuur(der)

 • Investeert in de relatie RvC/RvB: leert elkaar kennen en draagt bij aan wederzijds vertrouwen en schept daarmee ruimte voor de adviserende rol.
 • Is constructief sparringpartner voor het bestuur; voert het goede gesprek:
  • weet een brede/strategische horizon te schetsen (niet het aflopen van afvinklijsten).
  • biedt comfort en ruimte aan bestuurder, ook in crisissituaties.
  • is in staat om onzekerheden te benoemen en te accepteren.

In relatie met Ledenraad

 • Bouwt aan een goede vertrouwensrelatie met de Ledenraad.
 • Stimuleert transparantie in de informatie-uitwisseling binnen de driehoek RvB, RvC en Ledenraad.
 • Biedt comfort aan de Ledenraad ten aanzien van de behartiging van het ledenbelang en zorgvuldige besluitvorming.
 • Legt als RvC verantwoording af aan de Ledenraad.

RvC als team

 • Streeft naar een evenwichtige/diverse teamsamenstelling: qua kennis, type, leeftijd, geslacht, persoon/achtergrond et cetera. Onderschrijft het belang van diversiteit en complementariteit.
 • Creëert een samenwerkingsvaardige RvC, handelt in dit kader constructief en rolvast ten aanzien van het functioneren als team en maakt binnen het team zaken bespreekbaar.

Reageren?

Beschik jij over het juiste profiel voor de invulling van onze vacature? Stuur je sollicitatiebrief met cv vóór 23 maart 2020 naar Wilma van Arkel (manager P&O) via po.oost@unive.nl. Voor vragen kun je contact opnemen met Bé Reinders via 06 53201135.

Bijzonderheden

Univé kent een screeningsbeleid. Je wordt daarom getoetst op betrouwbaarheid. Een assessment maakt onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Toetsing door De Nederlandse Bank (DNB) is ook onderdeel van het proces. Afhankelijk van wanneer dit precies plaatsvindt, kan een benoeming door de Ledenraad gescheiden onder voorbehoud van een te verkrijgen positief oordeel van DNB. Ook de Autoriteit Financiële Markten (AFM) dient een positief oordeel te geven. De AFM volgt hierin het oordeel van DNB.