Stichting BiblioPlus is op zoek naar een nieuw lid voor de Raad van Toezicht. De nieuwe toezichthouder dient een juridische achtergrond te hebben.

De Raad van Toezicht (RvT) van BiblioPlus bestaat uit vijf leden en komt in principe zes keer per jaar bijeen voor een reguliere vergadering. Daarnaast is er een jaarlijks evaluatiemoment en is de RvT jaarlijks vertegenwoordigd tijdens ten minste één medewerkersbijeenkomst. BiblioPlus heeft een Ondernemingsraad (OR) en jaarlijks is er een overlegmoment tussen RvT en OR. De leden worden benoemd voor een periode van drie jaar en kunnen voor twee periodes herbenoemd worden. De bezoldiging van de RvT vindt plaats op het niveau van een vrijwilligersvergoeding. De RvT werkt vanuit de acht principes van de Governance Code Cultuur.

De RvT ondersteunt de directeur-bestuurder van de stichting door hem met raad terzijde te staan en toezicht te houden op de sturing van de organisatie. De leden van de RvT vertegenwoordigen verschillende expertisegebieden, waarmee ze vanuit hun specialisme een klankbord vormen voor de directeur-bestuurder. De RvT stelt de begroting, jaarrekening en de strategische beleidsstukken vast. De leden van de RvT dragen deze verantwoordelijkheden gezamenlijk. Zij doen dit in een positieve omgeving, willen van elkaar leren en vinden het belangrijk om een bijdrage te leveren aan een betere samenleving.

De vacature

Binnen de Raad van toezicht van Stichting BiblioPlus ontstaat per 1 november een vacature voor een lid met een juridische achtergrond.

We zoeken:

  • Een maatschappelijk geëngageerde persoon die woont of werkt in de regio Land van Cuijk en Maasduinen;
  • Hij of zij heeft hart voor de Bibliotheek en beschikt over een relevant netwerk;
  • Hij of zij beschikt over analytisch en kritisch denkvermogen op WO/HBO-niveau;
  • We streven binnen de RvT naar een gezonde mix van leeftijden en naar een evenwichtige samenstelling voor wat betreft geslacht. Het RvT-lid wiens termijn eindigt is een vrouw;
  • Het wordt belangrijk geacht dat er mensen in de raad zitten die nog actief zijn in het arbeidsproces;
  • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling zijn belangrijke waarden voor de RvT.

Procedure

De selectiecommissie, bestaande uit de voorzitter, een lid van de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder, zal op basis van een brievenselectie en gesprekken tot een voordracht komen.

Meer informatie

Voor informatie over BiblioPlus kun je naar www.biblioplus.nl. Je kunt tevens contact opnemen met de heer Hans Vedder, voorzitter RvT, tel: (06) 30 37 19 63.

Interesse?

Je motivatiebrief met cv t.a.v. de heer Hans Vedder uiterlijk woensdag 24 juni per mail versturen via: info@biblioplus.nl onder vermelding van “vacature lid RvT”. De gesprekken vinden begin juli 2020 plaats.