Onze organisatie bestaat uit Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg (AMW-ML) en Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg (CJG-ML). Beide stichtingen zijn actief vanuit diverse locaties in Midden-Limburg. We zijn werkzaam voor de zeven gemeenten: Weert, Roermond, Roerdalen, Nederweert, Maasgouw, Leudal en Echt-Susteren. AMW-ML bestaat al decennia lang en is actief op het vlak van maatschappelijk werk, zowel individueel als groepsgericht.

Ook voert het AMW-ML de Wet Tijdelijk Huisverbod uit in de regio Midden-Limburg. In het primair proces zijn circa 50 medewerkers werkzaam. CJG-ML bestaat sinds 2015 en verleent basisjeugdhulp aan jeugdigen en gezinnen met vraagstukken rond opgroeien en opvoeden. In het primair proces zijn ruim 100 medewerkers werkzaam.

Beide stichtingen worden aangestuurd en ondersteund door circa 30 medewerkers. Kwaliteit van hulpverlening, cliëntgerichtheid en een goede in- en externe samenwerking staan bij ons voorop. Wij zijn een informele organisatie, volop in beweging, en op dit moment op zoek naar:

Lid Raad van Toezicht

Profiel Sociaal domein

Wat is de taak van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid en de algemene gang van zaken van de organisatie, mede in relatie tot de maatschappelijke functie van de organisatie. De Raad van Toezicht vormt een klankbordfunctie voor de directeur-bestuurder en staat de directeur-bestuurder met advies terzijde. Daarnaast vervult de Raad van Toezicht de werkgeversrol ten aanzien van de directeur-bestuurder. Bij de invulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht naar de maatschappelijke opgave en de opdracht van de organisatie.

De Raad van Toezicht vergadert circa. zes keer per jaar. Gedurende het jaar is er contact met medewerkers uit de organisatie en neemt een delegatie van de Raad van Toezicht deel aan overlegvergaderingen van de ondernemingsraad. Hoe is de raad van toezicht samengesteld

De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit vijf leden en de samenstelling past bij de missie en de doelstellingen van de organisatie. In de Raad van Toezicht is een verscheidenheid aan kennis en kunde aanwezig teneinde de effecten van diverse maatschappelijke ontwikkelingen op de realisatie van de organisatiedoelstellingen en de uitvoering van de basishulpverlening te overzien.

In verband met het verstrijken van de laatste benoemingstermijn van een lid van de Raad van Toezicht komt er plek voor één nieuw lid per 1 januari 2022.

Ons toekomstige lid van de Raad van Toezicht

Naast algemeen toezichthoudende kwaliteiten wordt er ruime kennis en ervaring verwacht op de volgende gebieden:

  • Hart voor het sociaal domein in het algemeen en het maatschappelijk werk en/of jeugdhulp in het bijzonder;
  • Deskundigheid en (strategische) ervaring in het sociaal domein, in het bijzonder ten aan zien van (eerste lijn) hulpverlening, maatschappelijk werk en/of jeugdhulp;
  • De capaciteit om de gevolgen van beleidskeuzes (voor het operationele proces) te toetsen en kan kansen, risico’s en vraagstukken adequaat beoordelen en toelichten;
  • Kennis van ontwikkelingen binnen de sector en aanpalende terreinen;
  • Het (tijdig) signaleren van maatschappelijke tendensen en deze vertalen naar de impact daarvan op de doelstelling van de organisatie.

Kandidaten zijn bij voorkeur woonachtig in de regio Midden-Limburg.

Honorering

Het betreft een aanstelling voor een periode van drie jaar, met tweemaal de mogelijkheid tot herbenoeming voor eenzelfde periode. Voor de werkzaamheden wordt een vergoeding verstrekt in de lijn met de honoreringsrichtlijn van Sociaal Werk Nederland.

Meer informatie en reageren Meer informatie over onze organisatie en dit profiel is te vinden op onze websites onder “Profielschets lid Raad van Toezicht”. Zie hiervoor www.amwml.nl en www.cjgml.nl.

Een reactie ontvangen we graag vóór maandag 29 november 2021. Deze kan gericht worden aan de afdeling P&O via solliciteren@amwml.nl. Nadere informatie over de functie is te verkrijgen bij Mevrouw Mr. Ellen Kupers (voorzitter van de Raad van Toezicht), op het telefoonnummer 06-22788085.

De eerste gesprekken staan gepland op dinsdag 7 december 2021.

 

b