Fier zoekt twee leden voor de Raad van Toezicht:

 • Lid Commissie Kwaliteit & Veiligheid
 • Lid van de Auditcommissie (voor één termijn)

 

Fier zoekt per 1 april 2022 twee leden voor de Raad van Toezicht door het aflopen van de maximale benoemingstermijn van twee huidige leden. Fier zoekt kandidaten met een grote maatschappelijke betrokkenheid en passie voor de doelgroep. Daarbij hecht Fier belang aan de gender- en culturele diversiteit binnen de Raad van Toezicht en zal minimaal één van de twee te benoemen toezichthouders een man zijn.

 

Over Fier

Fier is een unieke, innovatieve, landelijk opererende organisatie die hulp biedt aan iedereen die te maken heeft (gehad) met geweld in afhankelijkheidsrelaties. Wij bieden hulp aan kinderen, jongeren en volwassenen slachtoffers, getuigen én plegers van geweld. Onze opdracht is het voorkomen van geweld, het stoppen van geweld en het bieden van hulp bij de gevolgen van geweld. Als landelijk expertise- en behandelcentrum bieden wij gespecialiseerde begeleiding, behandeling én veilige opvang. Fier heeft diverse locaties in Nederland en biedt daarmee ook hulp buiten de eigen regio wanneer de dreiging dit nodig maakt. Onze expertisegebieden zijn huiselijk geweld, seksueel geweld, loverboyproblematiek/mensenhandel, eergerelateerd geweld, kindermishandeling en (vroegkinderlijke) traumatisering. Wij bieden hulp vanuit een holistische visie en investeren in alle levensgebieden van onze cliënten. Naast opvang en behandeling zetten wij in op de relatie met familie en vrienden, op sport, onderwijs, (praktijk)opleiding en werk. Daardoor hebben wij niet alleen oog voor het trauma, maar ook voor trots en toekomst.

 

Onze koers en financiële positie

Fier staat midden in de samenleving en is alert op ontwikkelingen en tendensen. De vraag: ‘Wat hebben slachtoffers van geweld nodig?’ staat centraal. Wij zijn proactief, hebben een sterke ondernemingsgeest en innovatiekracht. O.m. de corona-crisis had grote impact op Fier. De balanspositie van Fier is nog steeds sterk, maar wij maakten wel een aanzienlijk verlies. De gunstige solvabiliteit is ons niet komen aanwaaien. Wij werken hard om een stabiele financiële positie te behouden in deze turbulente en moeilijke tijden in de zorg en samenleving. Wij richten de bedrijfsvoering zo in dat wij ons goed kunnen aanpassen aan de omstandigheden. De basis op orde is daarvoor essentieel. Binnen de context van kansen, hechten wij aan een goede balans tussen (financiële)risico’s en ondernemerschap. Onze financiering komt uit reguliere middelen, uit projectfinancieringen en ook uit giften van fondsen en particulieren. Wij zijn ons ervan bewust dat ons werk met maatschappelijk geld wordt gefinancierd en toetsen daarom al onze activiteiten en uitgaven aan het ‘need-to-do’ principe. Daarbij zijn we niet alleen kritisch op onszelf, wij vragen ook aan onze leveranciers hoe zij hun kosten en ecologische voetafdruk kunnen beperken én wat zij kunnen betekenen voor Fier? Wij doen bij voorkeur zaken met leveranciers die een grote mate van maatschappelijke betrokkenheid hebben, de doelstellingen van Fier mee willen helpen realiseren en de doelgroep van Fier willen ondersteunen.

 

Onze bestuursvorm

De structuur van Fier is een stichtingsvorm met een Raad van Bestuur van twee personen en een Raad van Toezicht met zes leden. De Raad van Toezicht houdt vanuit de maatschappelijke doelstelling van de organisatie toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur, de algemene zaken in de organisatie en vervult de werkgeversrol naar de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht verleent onder meer goedkeuring aan zwaarwegende besluiten en investeringen, de begrotingen, jaarrekeningen en meerjarenplannen. Daarnaast is de Raad van Toezicht sparringpartner van de Raad van Bestuur, adviseert gevraagd en ongevraagd en is altijd bereid de bestuurders te steunen als daar behoefte aan is. De leden brengen regelmatig werkbezoeken aan de organisatie. De Zorgbrede Governance Code vormt, naast wet- en regelgeving, de leidraad voor goed bestuur, goed toezicht en verantwoording. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van Fier onderschrijven de Code. De Raad van Toezicht heeft een ‘Visie op Toezicht’ geformuleerd.

 

De functie van de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van Fier bestaat uit zes personen. Samen vervullen zij als team de verschillende rollen van een Raad van Toezicht en leveren zij, vanuit ieders deskundigheid, meerwaarde voor de Raad van Bestuur en de hele organisatie. Om de rol van toezichthouder in deze sector in het algemeen, maar bij Fier in het bijzonder, goed te kunnen vervullen, verwachten wij van alle leden van de Raad van Toezicht de volgende kwaliteiten en bestuurlijke competenties:

 • Het vermogen om de strategie, het beleid, de processen en de resultaten van Fier te doorgronden en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Fier stellen en de daaruit volgende mogelijke risico’s onderkennen;
 • Het vermogen tot distantie, betrokkenheid en ontvankelijkheid voor het brede maatschappelijke belang en het individuele belang van de cliënten;
 • Grote affiniteit met de zorg in het algemeen en met de maatschappelijke vraagstukken van Fier en de doelgroep van Fier in het bijzonder, alsmede met het innovatieve, agenderende, ondernemende DNA van Fier;
 • Een professionele toezichthoudende houding.

 

De vacatures in de Raad van Toezicht

Een goede mix van deskundigheden en ervaringen in de Raad van Toezicht is voor Fier van groot belang. Fier zoekt daarom twee betrokken leden van de Raad van Toezicht:

 • Een lid voor de Commissie Kwaliteit & Veiligheid, met zorg (wetenschappelijke) deskundigheid en ervaring met innovatie in (digitale) zorgverlening, onderzoek en wetenschap. De kandidaat is het lid van de Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraad en moet zich goed kunnen inleven in het werken met en voor cliënten. Een goed gevoel voor het bijzondere aan de Cliëntenraad van Fier, met vaak jeugdige leden, is van belang. De kandidaat is een betrokken en toegankelijk gesprekspartner voor de Cliëntenraad (zonder last of ruggespraak) met levenservaring.
 • Een lid voor de Auditcommissie, met financieel-economische deskundigheid en ervaring in zorgfinanciering en ICT.

 

Deskundigheden die een pré in de selectie zijn:

 • Kennis, ervaring en beleidsexpertise in het sociaal domein en het zorgdomein (w.o. wet- en regelgeving als WMO, Jeugdzorg, WLZ en ZVW), het bestuurlijke krachtenveld waarin deze domeinen zich bevinden (gemeentelijk, provinciaal en landelijk) en horizontale en verticale ketenvorming op het snijvlak van zorg en veiligheid;
 • Kennis en ervaring op het gebied van HRM en werkgeverschap.

 

Daarnaast beschikken de kandidaten over:

 • Een landelijk en/of regionaal netwerk en de bereidheid om dit in te zetten voor Fier en de doelgroep van Fier;
 • Ruime bestuurlijke ervaring;
 • Het inzicht dat commissaris/toezichthouder zijn een vak is en de bereidheid om dit vak bij te houden door permanente educatie. De gezochte toezichthouder heeft bij voorkeur een commissarissen-opleiding afgerond, is deze aan het volgen of bereid dat te doen.

 

 

Honorarium

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen op jaarbasis een vergoeding van 60% van max WNT Zorg Klasse IV. Dit bedrag is exclusief reis- en opleidingskosten (OV of standaard kilometervergoeding). Dit bedrag valt binnen het kader van de adviesregeling voor de honorering van Raden van Toezicht van de NVTZ.

 

Data selectiegesprekken

Voor deze functies houden wij de volgende gespreksrondes:

 • Lid Commissie Kwaliteit & Veiligheid – de gesprekken van de Selectiecommissie vinden plaats op 22 februari tussen 10.00-13.30 uur. De geselecteerd kandidaat heeft in de middag van 1 maart een gesprek met de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad.
 • Lid Auditcommissie – de gesprekken van de Selectiecommissie vinden plaats op 17 februari tussen 10.00-13.30 uur. In de middag van 1 maart heeft de geselecteerde kandidaat een gesprek met de Ondernemingsraad en met de Cliëntenraad.

De benoemingen vinden plaats op 22 maart in de avond en zijn beoogd in te gaan op 1 april 2022, c.q. na afgifte van de Verklaring Omtrent het Gedrag.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over deze functies belt u met Liesbeth van der Ende, secretaresse van de Raad van Toezicht, via telefoonnummer 058-215 70 84. Zij kan u in contact brengen met de voorzitter van de Raad van Toezicht, de voorzitter van de Commissie Kwaliteit & Veiligheid of de voorzitter van de Auditcommissie. Ook zijn voor kandidaten de ‘Visie op Toezicht’ en/of het Visiedocument van Fier bij Liesbeth van der Ende beschikbaar.
Meer weten over Fier, onze visie en werkwijze? Kijk op: www.fier.nl of lees het Fier magazine: www.fier.nl/magazines.

 

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 16 januari 2022 door een email te sturen naar raadvantoezicht@fier.nl. We hanteren een actief referentiebeleid. Vermeld daarom op uw CV daarom minimaal twee referenties die wij kunnen benaderen. Aan de geselecteerde kandidaat vragen wij, in het kader van ons integriteitsbeleid, een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ (VOG).

 

Fiere Vrienden

Bent u begaan met het maatschappelijke belang van Fier, maar niet in de mogelijkheid om lid te worden van onze Raad van Toezicht? Wellicht wilt u via de stichting Fiere Vrienden van betekenis zijn en Fier steunen? Op www.fier.nl/fiere-vrienden vindt u meer informatie.

 

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.