Kunnen governancecodes nudgen?

Whitepapers
Governancecodes sporen bestuurders, commissarissen en aandeelhouders via zorgvuldig gedefinieerde best practice bepalingen aan tot gewenst gedrag. Codes worden daarmee verondersteld invloed te hebben op de daadwerkelijke gedragingen in en rondom de bestuurskamers.

Door dr. Daniëlle Melis MBA

Uit de gedragswetenschappen leren we dat de context waarin methodes van gedragsbeïnvloeding worden gebruikt, bepalend is voor de effectiviteit van gedragsbeïnvloeding. Dit biedt spelers in het governance domein een ander perspectief op de effectiviteit van governance codes. 

Debat over vertrouwen
De beïnvloeding van het keuze gedrag van consumenten is zo oud als de weg naar Rome. De begrippen klantbelang en zorgplicht nemen echter heden ten dage een centrale plaats in in het maatschappelijke debat over het vertrouwen in de financiële sector. De exacte betekenis van deze begrippen is echter lang niet altijd even duidelijk. Dit leidt mogelijk niet alleen tot inefficiënte maatschappelijke en politieke debatten over noodzakelijke hervormingen in de financiële sector, maar heeft ook tot gevolg dat beleidsmakers, regelgevers, toezichthouders en degenen die onder toezicht staan, worstelen met het opstellen, interpreteren en toepassen van regels die de begrippen (nader) normeren.

Goed ondernemingsbestuur
Bestuurders, commissarissen en aandeelhouders worden door middel van zorgvuldig gedefinieerde best practice bepalingen in de Code aangespoord tot “gewenst gedrag”, gedrag dat voldoet aan de algemeen aanvaarde normen voor goed ondernemingsbestuur. Deze aansporingen worden gedaan in een context waarin we moeten constateren dat ook bestuurders, commissarissen en aandeelhouders slechts beperkt rationeel zijn.

Dit leidde tot de vraag of “zorgvuldig handelen” ook in dit kader impliceert, dat het aansporen van bestuurders, commissarissen en aandeelhouders tot gewenst gedrag kan plaatsvinden (en zodanig wordt gedaan) dat geen gebruik wordt gemaakt van de beperkte rationaliteit van bestuurders, commissarissen en aandeelhouders, voor zover dit strekt ten nadele van deze bestuurders, commissarissen en aandeelhouders en eventuele andere belanghebbenden.

Een onderzoeksvraag die ruimte biedt voor nader onderzoek waarbij het perspectief van de gedragswetenschap, het juridische perspectief, het economische perspectief en het ethische perspectief samenkomen.

Benieuwd naar het volledige artikel? Klik dan op de balk hieronder.
{{comments.length}} reacties
{{thumbsUpCount}}
{{thumbsDownCount}}
{{comment.date|stringToDate:'dd-MM-yyyy'}} ({{comment.date|stringToDate:'H:mm'}})