Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Monton

 

Monton versterkt het bestaansrecht van de montessorischolen die aan de Stichting verbonden zijn. Zij creëert waarde door in te zetten op kwalitatief montessorionderwijs en een integraal beleid op de pijlers onderwijsmissie en -kwaliteit, personeel, huisvesting, financiën en profilering. Monton werkt vanuit de uitgangspunten van algemeen bijzonder onderwijs en streeft naar gelijke kansen voor alle kinderen en medewerkers ongeacht afkomst of achtergrond. Om te voldoen aan de kaders van de Wet: ‘goed onderwijs, goed bestuur’, heeft Monton sinds 2015 gekozen voor een besturingsmodel met een College van Bestuur (CvB) en Raad van Toezicht (RvT).

 

Vanwege het vertrek van een van de leden wegens het aanvaarden van een functie elders, zoeken wij een lid voor onze Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht houdt integraal en onafhankelijk toezicht op het functioneren van de organisatie en het College van Bestuur. De Raad van Toezicht houdt niet alleen toezicht op de feitelijke gang van zaken, maar ook op de strategie en het beleid voor de toekomst. De Raad van Toezicht heeft in dit verband ook een klankbordfunctie. Zij reflecteert op de keuzevraagstukken waarmee het College van Bestuur wordt geconfronteerd en geeft daarover gevraagd of ongevraagd advies. De focus van de Raad van Toezicht ligt op het zo volledig mogelijk realiseren van de potentie van de organisatie. Het uitgangspunt van de Raad van Toezicht is dat haar handelen toegevoegde waarde heeft voor de Stichting Monton. Wij streven naar een evenwichtige samenstelling van de Raad van Toezicht op het gebied van gender, leeftijd, herkomst en specifieke expertise.

 

Profiel

 • Academisch denk- en werkniveau.
 • Vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband te kunnen uitoefenen.
 • Vermogen en attitude om inhoud te kunnen geven aan de klankbordfunctie met het College van Bestuur.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.
 • Kennis en ervaring met onderwijs en affiniteit met montessori onderwijs is een pré
 • Diversiteit is vanzelfsprekend in de Raad van Toezicht. De samenstelling van de Raad van Toezicht vraagt om een goede balans en voldoende complementariteit.

 

Specifieke profieleisen:

 • Financieel deskundig door academische opleiding en ervaring, bij voorkeur breed ontwikkeld op bedrijfsvoering;
 • Kennis en inzicht in financiële vraagstukken, financiële risico’s en de financiële continuïteit van een (maatschappelijke) organisatie;
 • Aantoonbare brede ervaring met bedrijfsvoering op directie- en/of bestuursniveau;
 • Leest en doorziet financiële gegevens meerdimensionaal: ziet wat het is, herkent de betekenis en weet achter de cijfers te kijken;
 • Is in staat om bedrijfsvoering op hoger abstractieniveau te duiden in termen van sturing en systeemaspecten; vraagt door naar kritische factoren in onderliggende processen en/of relevante omgevingsvariabelen;
 • Toont naast cijfers en output interesse in het verhaal en de impact op de kwaliteit van het onderwijs;
 • Beschikt over een brede maatschappelijke belangstelling en kan vanuit een zakelijke context de maatschappelijke taak goed duiden;
 • Het nieuwe lid wordt voorzitter van de auditcommissie.

 

Honorering, benoemingstermijn

De functie kent een vergoeding op basis van de adviesregeling van de Vereniging van Toezichthouders in het Onderwijs (VTOI). Leden van de RvT worden benoemd voor vier jaar. De benoeming kan eenmaal verlengd worden met vier jaar.

 

Solliciteren

Uw sollicitatie, voorzien van motivatie en curriculum vitae, ontvangen wij graag uiterlijk 7 januari 2022.

U kunt uw sollicitatie richten aan: Frans Kevenaar, voorzitter RvT: info@monton.nl

Voor vragen kunt u met hem contact opnemen op nummer 06 22 240 069.

 

Planning

De Raad van Toezicht streeft naar het ingaan van de benoeming op 1 maart 2022. De sollicitatiegesprekken worden gepland op 19 januari 2022 vanaf 15.00 uur.

 

Procedure

Potentieel geschikte kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met de benoemingsadviescommissie waarin, naast leden van de Raad van Toezicht en de bestuurder, ook een vertegenwoordiging van de GMR zitting heeft.