De Autoriteit Woningcorporaties (Aw) heeft vastgesteld dat niet alle corporaties de bepalingen rond belet en ontstentenis van de hele RvC goed in hun statuten hebben geregeld. Deze conclusie trekt de Aw naar aanleiding van een paar gevallen waarbij de voltallige RvC is afgetreden.

Onverhoopt kan er in een RvC een situatie ontstaan waarbij één of meerdere leden van de RvC hun functie niet kunnen uitoefenen. Dat kan tijdelijk zijn (belet) of permanent (ontstentenis). In art. 30 lid 11 van de Woningwet staat dat in de statuten moet worden vastgelegd hoe de ontstentenis en belet op van de gehele RvC is geregeld.

Brief Autoriteit

Medio juni 2018 heeft de Aw een brief aan het bestuur van de woningcorporaties gestuurd over de correcte vermelding van ontstentenis en belet in de statuten van de corporatie. Nu de statuten door de Veegwet Wonen voor 1 januari 2019 dienen te worden aangepast, ziet de Aw dit als een kans om ook de bepalingen over ‘ontstentenis en belet’ aan te passen.