Een professionele Raad van Toezicht begint met het samenstellen van een goed team. Een algemeen profiel voor de hele Raad van Toezicht vormt de basis voor het vaststellen van de benodigde competenties voor elke individuele toezichthouder. Wij bespreken met een checklist een aantal punten voor een RvT.

Toezichthouders hebben tegenwoordig een zwaardere verantwoordelijkheid. De kwaliteit van toezicht is de laatste jaren stevig onderwerp van discussie. Er worden hoge eisen gesteld aan duurzaamheid en de toekomstbestendigheid van organisaties. Eisen die je kunt vaststellen met een profiel voor een RvT.

Zie ook: Hoe kies je de juiste organisatie als commissaris?

Het profiel voor een Raad van Toezicht kun je opstellen aan de hand van een aantal vragen. Voorbeelden zijn:

• Wat zijn de belangrijkste strategische opgaven voor de instelling voor de komende jaren en

welke mix aan ervaring, inzicht en deskundigheid zijn in de raad gewenst om deze in het

juiste perspectief te kunnen beoordelen?

• Voor welke organisatorische opgaven is welke extra specifieke deskundigheid en ervaring

gewenst? Denk bijvoorbeeld aan bouw/huisvesting, marketing en communicatie.

• Is er voldoende diversiteit naar leeftijd, sekse, maatschappelijk- culturele achtergrond?
Ook het rooster van aftreden en de eventuele wens om het toekomstig voorzitterschap intern

in te vullen zijn belangrijk aspecten voor het collectief profiel.
Kwaliteiten individuele leden van de Raad van Toezicht

De kwaliteiten en competenties van de te werven en te selecteren nieuwe toezichthouder zijn voor

een deel basaal, dat wil zeggen geldend voor iedere deelnemer aan het proces van (intern)

toezicht. Ontbreken één of meerdere onderdelen van de hierna te noemen minimale

kwaliteiten/competenties, dan is de kandidaat niet geschikt. Bij het in gebreke blijven ten opzichte

van één van de hierna te noemen vijf punten is de kandidaat per definitie ongeschikt.

Voor wat betreft de groep van gewenste kwaliteiten/competenties dienen kandidaten tenminste

over de helft daarvan te beschikken. Voor de derde groep van kwaliteiten/competenties gaat het

vooral over de goede verdeling van hiervan over het hele team van RvT-leden. Zij zijn afgeleid van de

gewenste samenstelling van de Raad van Toezicht als geheel, in het licht van de problematiek

waarvoor de instelling zich ziet gesteld.

 

Checklist Profiel RvT

Minimale kwaliteiten/competenties

• Bereidheid tot verantwoording, compliance met betrekking tot wet- en regelgeving, kennis

van governanceregels.

• Feitelijk en psychologisch beschikbare tijd voor inzet en committent.

• Integriteit, sterk normbesef, zorgvuldigheid.

• Kennis en ervaring om de zorginstelling en haar succes- en risicoparameters goed te kunnen

beoordelen.

• Onafhankelijkheid, geen onverenigbare belangen, posities of relaties.

Zeer gewenste kwaliteiten/competenties

• Bestuurlijke ervaring.

• Evenwicht tussen governance en guidance, tussen distantie en betrokkenheid.

• Inzicht in het veld van belanghebbenden (maatschappij/politiek).

• Kritisch-analytisch oordeelsvermogen.

• Maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel.

• Proactieve opstelling; informatie zoeken, dóórvragen, netwerken.

• Reflectie op eigen rol, positie, invloed en gedrag.

• Strategisch inzicht, helikopterview, integratief denken.

• Teamplayer met gevoel voor humor.

• Toezichthoudende ervaring.

Specifieke kwaliteiten/competenties

Kennis en ervaring in de volgende disciplines of domeinen zijn belangrijk:

• Communicatie met betrekking tot rapportage en verantwoording.

• Financieel-economische vraagstukken en financiering van de zorg

• Functioneren, samenstelling en structuur van het bestuur (inclusief beloning) en van het

management direct onder het bestuur.

• Gevoel voor en/of affiniteit met geleverde product/dienst.

• Innovatie van product, dienst of branche.

• Juridische aspecten rond fusies en vormen van (commerciële) samenwerking.

• Kwaliteit en veiligheid; proceskennis.

• Ondernemerschap in de publieke sector.

Met dank aan Nationaal Register.