De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is aangenomen. Voor veel bedrijven betekent dit dat zij snel aan de slag moeten om in 2023 klaar te zijn en te voldoen aan deze verplichting. Wat betekent dit voor uw bedrijf?

Vanaf 2023 moet een grote groep bedrijven verplicht gaan rapporteren over duurzaamheidsbeleid en prestaties. In april heeft de Europese Commissie de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aangenomen. Deze regelgeving verplicht bedrijven te rapporteren over de milieu- en sociale impact van bedrijfsactiviteiten, en verplicht om deze informatie te laten toetsen door een accountant. De richtlijn heeft als doel kwaliteit van informatie en transparantie over milieu- en sociale impact van bedrijven te vergroten, en zo de transitie naar een duurzame economie in lijn met het Parijse klimaatakkoord te ondersteunen. Emma Verheijke en Max van Rijssel van Grant Thornton bereiden u voor op de CSRD.

Voor wie geldt de CSRD?

De CSRD is een uitbreiding van de bestaande Europese richtlijn rondom duurzaamheidsverslaglegging: de Non-Financial Reporting Directive (NFRD). Deze NFRD kwam in 2018 van kracht en schrijft voor dat bedrijven van openbaar belang (zoals banken, verzekeraars en beursgenoteerde bedrijven) met meer dan 500 werknemers rapporteren over hoe zij omgaan met zaken als milieuvervuiling, maatschappelijke verantwoordelijkheid, mensenrechten en diversiteit.

Met de CSRD wordt de scope van bedrijven die moeten rapporteren aanzienlijk verruimd. Deze geldt namelijk voor alle beursgenoteerde bedrijven, en daarnaast voor bedrijven die aan 2 van de volgende 3 criteria voldoen:

  • Meer dan 250 medewerkers.
  • Meer dan 40 miljoen omzet.
  • Meer dan 20 miljoen op de balans.

In lijn met de NFRD moesten al zo’n 100 Nederlandse bedrijven (12.000 in Europa) rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties; met de CSRD gaat deze verplichting voor zo’n 50.000 bedrijven in Europa gelden.

Welke verplichtingen gelden onder de CSRD?

Naast dat meer bedrijven moeten rapporteren, komen er ook aanvullende rapportagevereisten onder de CSRD. Het format en exacte criteria voor verslaglegging zijn nog in ontwikkeling. In ieder geval moet de verslaglegging de volgende componenten bevatten:

  • Gegevens op basis van dubbele materialiteitsprincipe: 1) welke materiële duurzaamheidsontwikkelingen leiden tot mogelijke risico’s voor het bedrijf (bijvoorbeeld in vorm van grondstoffen schaarste of productieverstoringen door extreme weersomstandigheden, maar ook transitierisico’s zoals klimaatzaken) en 2) welke materiele impacts heeft het bedrijf op mensen en milieu (zoals biodiversiteitsverlies of mensenrechtenschendingen in de keten).
  • Informatie over langetermijndoelstellingen van het bedrijf wat betreft duurzaamheid, en voortgang ten aanzien van die doelstellingen (in tegenstelling tot slechts de resultaten in een bepaald jaar).
  • Naast objectieve cijfers over milieu, ook informatie over immateriële zaken (intangibles) als sociaal kapitaal.
  • Koppeling van rapportage in lijn met andere recente Europese regelgeving: de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) en EU Taxonomy. Naast inhoudelijke vereisten, volgt nu ook de verplichting het verslag te laten toetsen door een accountant en het verslag beschikbaar te maken in elektronisch (XHTML) format. Deze vereisten leveren, naar verwachting, een belangrijke bijdrage aan meer kwaliteit en vergelijkbaarheid van duurzaamheidsverslagen.

CSRD moet bijdragen aan behalen doelen van het Parijse Klimaatakkoord

De regelgeving, gekoppeld aan de EU Green Deal, moet zorgen voor meer relevante en vergelijkbare informatie over duurzaamheidsbeleid en -resultaten. Daarmee komt meer zicht op de voortgang van Europa en Europese bedrijven op de doelen uit het Parijse Klimaatakkoord (net zero emissies, en de opwarming van de aarde onder 1,5 graad houden). Hiervoor is integratie van financiële en niet-financiële gegevens binnen verslaglegging van bedrijven van belang, om te zorgen dat bedrijven beter kunnen sturen op bredere waarde. De CSRD staat hierin niet op zichzelf. Eerder dit jaar werden al de Sustainable Finance Disclosure Regulation en EU Taxonomy van kracht, en later dit jaar wordt een richtlijn rondom Sustainable Corporate Governance verwacht. Deze wet- en regelgevingen bieden steeds meer kaders rondom en visie op verantwoordelijkheden van bedrijven in een meer duurzame economie.

Hoe bereidt u zich voor?

Hoewel de eerste rapportage verplichting onder de CSRD geldt vanaf 2023, moeten veel bedrijven in aanloop daarnaartoe al werk maken van het opstellen of updaten van hun duurzaamheidsstrategie die ten grondslag ligt aan de rapportage. Evenals aan het inrichten van processen en systemen voor dataverzameling op duurzaamheidsindicatoren en het borgen van de kwaliteit van die data.
Wilt u meer weten over de CSRD, wat die voor uw bedrijf betekent, en hoe u zich hierop kunt voorbereiden? Neem contact op met onze specialisten.