De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft RJ-Uiting 2018-4 gepubliceerd: ‘Nadere guidance verslag raad van commissarissen op basis van de Nederlandse Corporate Governance Code’. Tot 30 juni 2018 kun je reageren op deze uiting.

Volgens de Code corporate governance legt de raad van commissarissen in een verslag verantwoording af over het uitgeoefende toezicht. Alinea 105 tot en met 105i van hoofdstuk 405 ‘Verslag raad van commissarissen’ bevat een opsomming van de onderwerpen die op grond van de best practice bepalingen van de Code in ieder geval in het verslag van de raad van commissarissen aan de orde zouden moeten komen.

De Code geeft geen verdere toelichting, uitwerking of handvatten op welke wijze invulling kan worden gegeven aan de desbetreffende bepalingen. Om deze reden geeft de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) in hoofdstuk 405 ‘Verslag van commissarissen’ meer duiding over de wijze waarop hier inhoud aan gegeven kan worden.

Best practice

Waar relevant is per best practice bepaling beschreven op welke wijze invulling zou kunnen worden gegeven aan de desbetreffende bepaling. Voor deze informatie geldt dat deze niet limitatief is en de te verstrekken informatie afhankelijk is van de specifieke omstandigheden om te voldoen aan de desbetreffende best practice bepaling. Deze RJ-Uiting bevat de voorgestelde aangepaste alinea’s. De RJ zal de ontwikkelingen in de praktijk actief volgen. Op basis daarvan zullen de nieuwe toevoegingen worden geëvalueerd.

Deze uiting is de tweede uiting van de RJ over de ontwikkelingen in corporate governance, in aansluiting op de informatie over beloningsverhoudingen, zoals opgenomen in RJ-Uiting 2017- 14: ‘Ontwerp-richtlijn met relevante aandachtspunten voor informatie over beloningsverhoudingen als bedoeld in de Nederlandse Corporate Governance Code (bpb 3.4.1. sub 2 iv)’.
Tijdens de raadsvergadering d.d. 17 januari 2018 heeft de RJ de RJ-Uiting 2017-14 ongewijzigd vastgesteld en is die daarmee definitief geworden.

Ingangsdatum

De RJ is voornemens de gewijzigde ontwerp-alinea’s van kracht te laten zijn voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2018.

Commentaarperiode

De RJ nodigt u uit tot het inzenden van reacties en commentaren op deze RJ-Uiting. Deze ziet de RJ graag uiterlijk 30 juni 2018 tegemoet. Reacties en commentaren kunnen – bij voorkeur per email (rj@rjnet.nl) – worden ingediend bij het RJ-secretariaat. Ze zullen door de RJ als openbare informatie worden behandeld en op de RJ-website worden gepubliceerd, tenzij door respondenten is aangegeven dat het commentaar geheel of gedeeltelijk moet worden aangemerkt als vertrouwelijk. Het ontwerp zal zo spoedig mogelijk na de commentaarperiode definitief worden gemaakt.